چهارشنبه 13 مهر 1401
ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری
 
زیرخدمت ها
ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری
 
راهنمای دریافت خدمت
مراجعه به کارشناس آمار
 
اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال
در ساعات و ایام اداری

 

اعلام زمان تحویل درخواست
یک روز

 

اعلام نحوه درخواست خدمت
تقاضانامه کتبی

 

اعلام نحوه تحویل خدمت
حضوری با الکترونیکی

 

واجدین شرایط دریافت خدمت
ذی نفعان بخش دولتی و خصوصی و پژوهشگران صنعت گردشگری
 
هزینه و شیوه واریز
رایگان
 
مراحل انجام کار
درخواست کتبی متقاضی، بررسی و دستور مقام مافوق و تدوین و ارائه اطلاعات به متقاضی
 
مدارک مورد نیاز
ارائه معرفی نامه از مراکز معتبر

 

سوالات متداول
آمار گردشگران ورودی و خروجی، هزینه کرد گردشگران، ملیت، مکان های بازدید شده، نوع گردشگری و ...
 
شماره تماس
معاونت گردشگری 33033430