دوشنبه 04 مهر 1401
لیست راهنمایان گردشگری استان

 

نام

نام خانوادگی

نام پدر

مدرک تحصیلی

انگلیسی

عربی

آلمانی

فرانسوی

ترکی

روسی

تلفن همراه

نوع کارت

رویا

آزادی

قنبر

کارشناسی

*

         

9193454408

داخلی

فهیمه

آهنگر

داود

کارشناسی

*

         

.......

داخلی

امیر رضا

اجلی

پرویز

دیپلم

*

         

9192428737

داخلی

شروش

امین

عیسی

....

*

         

9127403301

داخلی

نسیم

اسلامیه

یحیی

کارشناسی

*

         

9125410991

داخلی

رحمن

ابراهیمی

حسن

...

*

         

ـ

داخلی

افشین

امیراحمد

عباد اله

کارشناسی ارشد

*

   

*

*

 

9121410922

داخلی-خارجی

حمید

ابراهیمی

غلامعلی

کارشناسی

*

     

*

 

9122419883

داخلی

مهرداد

احسانی زاد

ابراهیم

ارشد

*

         

9102034900

داخلی-خارجی

سهیلا

آشوری

جعفرقلی

کارشناسی

*

         

ـ

داخلی

محمد

ادیبی

ابوالحسن

کارشناسی

*

         

9370893310

داخلی

حسن

آقاجانلو

محمد علی

کارشناسی ارشد

*

         

9127057501

داخلی

زینب

ایمانی

غفار

کارشناسی

*

         

9192779321

داخلی

ایرج

اسدی

محمد علی

کارشناسی

*

         

9126419096

داخلی. خارجی

ناصر

آفرین خمسه

حسن

فوق دیپلم

*

         

9195249725

داخلی.خارجی

گلنوش

انوش

اکبر

کارشناسی

*

         

24-33450919

داخلی

نرگس

امامی

اسمعیل

کارشناس ارشد

*

         

9360925450

داخلی.خارجی

الناز

امین

علی

کارشناسی

*

         

9125426930

داخلی

فروغ

بابلی

حسینعلی

کارشناسی

*

         

9123788202

داخلی

بهروز

بازرگان

رضا

کارشناسی

*

         

ـ

داخلی

سعیده

بهرام کولیایی

جواد

کارشناسی

*

         

.....

...

فروزان

بابلی

حسینعلی

کاردانی

*

         

9123768161

داخلی

ابراهیم

باقری

احمدعلی

کارشناسی

*

         

9192429380

داخلی- خارجی(بین المللی)

حسن

باقری

عظمت اله

فوق دیپلم

*

         

9123411689

داخلی

محمد رضا

بایگان

خلیل

کارشناسی ارشد

*

         

19127437065

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

بیگدلی

محرمعلی

کاردانی کامپیوتر

*

         

9128414557

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدقادر

پناهی

عزت اله

کارشناسی

*

         

9126415403

داخلی- خارجی(بین المللی)

معصومه

تیمورخانی

عباس

کارشناسی

*

         

9126465071

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

تیماره

قربانعلی

کارشناسی ارشد

*

         

4284383922

داخلی- خارجی(بین المللی)

زینب

تقوی

حمید

کارشناسی

*

         

9123415532

داخلی

حسین

تیماره

قربانعلی

دیپلم

*

         

24-33551021

داخلی

لیدا

تهرانی

رسول

کارشناسی ارشد

*

         

9193484712

داخلی- خارجی(بین المللی)

داود

ترابی منفرد

محمد ابراهیم

کارشناسی

*

         

9194662833

داخلی

السانا

ثمین نیا

اسماعیل

کارشناسی ارشد

*

         

9127400453

داخلی

فاطمه

ثبوتی

یداله

کارشناسی

*

         

9122417223

 

رسول

جعفری

یاورعلی

کارشناسی

*

     

*

 

9192415502

داخلی- خارجی(بین المللی)

ولی

جعفری

صفر

کارشناسی ارشد

*

         

9121418004

داخلی- خارجی(بین المللی)

مژگان

جعفری

باقر

ارشد

*

         

9125423617

داخلی

فاطمه

جعفری

قنبر

کارشناسی

*

         

9126417109

داخلی

معصومه

جعفری

محمد کریم

کارشناسی

*

         

9127430394

داخلی

الهام

حسنلو

محرمعلی

کارشناسی

*

     

*

 

9125423152

داخلی- خارجی(بین المللی)

فریده

حاتمی

سیف علی

دیپلم

*

         

9127413267

داخلی

سونا

حسنی

احمد علی

دیپلم

*

         

9191442780

داخلی

احد

حسنلو

اکبر

کارشناسی

*

     

*

*

9127411178

داخلی- خارجی(بین المللی)

سیدعلی

حسینی

سید حمزه

کاردانی

*

         

9395424057

داخلی

علی

حمزه لو

عربعلی

کارشناسی

*

*

   

*

 

9121412104

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدحسن

خواصی

مصطفی

کارشناس

*

         

9123410994

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

خلیل مقدم

محمد رضا

کارشناسی

*

         

9380770977

داخلی

نسرین

خدایی

قاسم

کاردانی

*

     

*

 

9127405592

داخلی- خارجی(بین المللی)

ماهرخ

خالقی

قاسم

کارشناسی

*

         

9122611869

داخلی

امیر

خلخالی

علی

کارشناسی

*

   

*

   

9125415147

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

دانشور

خلیل

.....

*

         

9122419070

داخلی

امید

درویش ملا

محمدزمان

کارشناسی

*

         

9127401044

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

ذوالفقاری

بهرام

کارشناسی

*

         

....

داخلی

شهرزاد

زند

حسن

دیپلم

*

         

9192411284

داخلی

آذر

رزاقی

رضا

کارشناسی

*

 

*

     

9125421950

داخلی

زهرا

رضا خانی

جلیل

کارشناسی

*

         

9379705244

داخلی

افسانه

رستمی

علی

کارشناسی

*

         

9395792889

داخلی- خارجی(بین المللی)

سولماز

رحمانی زبرجد

احد

کارشناسی

*

         

9359541441

داخلی

مهدی

رضایی تبار

خسرو

کارشناسی

*

         

9196116916

داخلی

بهزاد

رادمان(بارافکن)

جهانگیر

کارشناسی

*

         

9197486979

داخلی- خارجی(بین المللی)

سحر

رستمی

احمد

کارشناسی

*

         

9127418812

داخلی- خارجی(بین المللی)

شقایق

سلیمانی

ذبیح اله

دیپلم

*

         

.....

داخلی

الناز

ساسانیان نو

فریدون

کارشناسی

*

         

9193416683

داخلی

علیرضا

سهرابی

محسن

کارشناسی ارشد

*

         

9194144161

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

سینا

غلام عباس

کارشناسی

*

         

9124412687

داخلی- خارجی(بین المللی)

سید حمید

سیدی

ابوالقاسم

فوق دیپلم

*

         

9123422983

داخلی

مهدی

سرابی

قربانعلی

کارشناس

*

         

9126423037

داخلی

سپیده

سهرابی

رحمتعلی

کارشناسی

*

         

9195246212

داخلی

سهند

سعیدی

امیرحسین

کارشناسی ارشد

*

         

9123417492

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

شکرانی

جعفر

کارشناسی

*

         

9122415443

داخلی- خارجی(بین المللی)

مریم

شهروز

هادی

فوق دیپلم

*

         

9122415092

داخلی

مجتبی

شهبازی

محمد حسن

کارشناسی

*

         

9363411520

داخلی

لیلا

صالحی منش

صفرعلی

کاردانی

*

         

9193435621

داخلی

عل النقی

صفری

محمد

کارشناسی

*

         

9121411913

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

صنوبری

سلمان

کارشناسی

*

         

9127721903

داخلی- خارجی(بین المللی)

ابراهیم

صادقی

جبرائیل

کارشناسی ارشد

*

         

9357593410

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعید

صالحی زنجانی

علی اکبر

کارشناسی ارشد

*

         

9198422467

داخلی- خارجی(بین المللی)

منیژه

طاهرخانی

حجت اله

کارشناسی

*

         

9125421289

داخلی

علی

عزیزی

یوسف

کارشناسی

*

         

9125416650

داخلی

الناز

علی محمدی

سعید

فوق دیپلم

*

         

9358730286

داخلی

حمید

عمادی

غلامحسین

دیپلم

       

*

 

9122411399

داخلی- خارجی(بین المللی)

نادیا

علیخانی

جلال

کرشناسی ارشد

*

         

9127405004

داخلی- خارجی(بین المللی)

جعفر

عبادی

غلامحسین

کارشناسی

*

         

9124413184

داخلی

امیر

غریب عشقی

داود

دکتر

*

         

9143510642

داخلی- خارجی(بین المللی)

مجتبی

فتح الله زاده زنجانی

محمدحسن

کارشناسی ارشد

*

         

9199809800

داخلی- خارجی(بین المللی)

شهرام

فداکارافشار

محرمعلی

کارشناسی

*

         

9122425313

داخلی

پیمان

فرامرزی

رحیم

کارشناسی

*

         

9124412684

داخلی

بابک

فرهمندیان

حسین

کارشناسی

*

         

9127725484

داخلی- خارجی(بین المللی)

سمیرا

قربانی

رقیبعلی

کارشناسی

*

         

9122418593

داخلی

محمدرضا

قزلباش

علی

کارشناسی

*

         

....

....

نسیم

قدیمی

ابوطالب

کارشناسی

*

         

9382635519-9191467902

داخلی- خارجی(بین المللی)

عباس

قنبری

وجیه اله

کارشناسی ارشد

*

         

9124142133

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعیده

قدسی

محمود

کاردانی

*

         

9102035389

داخلی- خارجی(بین المللی)

یوسف

قاسمی

عباس

کارشناسی

*

*

   

*

 

9126423016

داخلی- خارجی(بین المللی)

امیر

قره داغی

مددعلی

کارشناسی

*

         

9386894508

داخلی

حسین

قربانی

علی

کارشناسی

*

         

9354102862

داخلی

اویس

کیانی

اسمعیل

کارشناسی

*

         

9196731030

داخلی- خارجی(بین المللی)

حمیدرضا

کاوندی

احمد

کارشناسی

*

         

9121410640

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمد

کیانی

ابراهیم

کارشناسی

*

         

9125423584

داخلی- خارجی(بین المللی)