یکشنبه 22 تیر 1399
 
لیست 43 روستای هدف گردشگری استان به تفکیک شهرستانها

روستای شیت - شهرستان طارم

 

 

 روستای گلابر- شهرستان ایجرود
 

 

 روستای درسجین - شهرستان ابهر
 
 

 

 روستای شیلاندر (چیلاندر)- شهرستان زنجان

 

 

روستای خوئین - شهرستان ایجرود