یکشنبه 22 تیر 1399

انگشترسازی

رکاب انگشتر با نقره عیار 900 ساخته می‏شود. ابتدا طرح اولیه رکاب انگشتر را با موم ساخته و قالب گیری می کنند

نقره ذوب شده را درون قالب ریخته و پس از جدا کردن از  قالب سوهانکاری و پرداخت می نمایند. ساختن تاج و نصب آن روی پایه با عملیات خم‏کاری، اره‏کاری، جوش‏کاری، و سوهان‏ کاری، انجام می شود. در نهایت سنبه و گوارسه‏زدن دور نگین و پرچ نگین(مخراج‏کاری)، و براق کردن(پرداخت و پولیش) داخل و روی رکاب انجام می گیرد.

تصاویر مرتبط