دوشنبه 16 تیر 1399

دستاورد مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي: "محصول امروزي، براي مردم امروزي"

دستاورد مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي: "محصول امروزي، براي مردم امروزي"

سرپرست دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی  كشور گفت: برآيند مسابقه و نشست ملي طراحي در صنايع دستي محصول امروزي براي مردم امروزي با اسلوب و طراحي متفاوت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، حسین خواجه‌بیدختی، صبح امروز در خصوص چهارمين دوره مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي در زنجان، اظهار كرد: برآيند مسابقه و نشست ملي طراحي در صنايع دستي محصول امروزي براي مردم امروزي با اسلوب و طراحي متفاوت خواهد بود.

او با اشاره به خلع هاي موجود در زمينه صنايع دستي ، عنوان كرد: ما با يك خلع جدي در زمينه صنايع دستي مواجه ايم كه آنهم فرم است. وقتي كه ما هنوز كارگاه هايي داريم كه با استانداردهاي دوره صفوي كار مي كنند هر چند نمي گويم بد است اما معذوريت هاي زندگي در جامعه امروزي ، يك سري شرايطي را به وجود مي آورد كه نيازمند تجديد نظر در روش هاي توليد وو آفرينش اثر است.

سرپرست دفتر توسعه و ترويج صنايع دستي كشور ادامه داد:اين مسابقه به واسطه اينكه ميزبان قشرهاي متفاوتي چون توليدكنندگان صنايع دستي كشور، تحصيلكرده هاي اين حوزه است مي تواند كمك بزرگي به دگرديسي حوزه صنايع دستي كند چراكه چارچوب و جامعه هدف سنتي كه صدها سال است از يك رويه پيروي مي كنند با اثر بخشي و تاثير پذيري از قشر جواني كه با افكار جديد و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي متفاوت كه به واسطه آن راحتتر يكديگر را پيدا مي كنند در كنار يكديگر به خلق فرم هاي جديد مي انجامد.

او در خصوص حضور محصولات شهرهاي جهاني صنايع دستي كشور در اين دوره گفت: شهرهاي جهاني صنايع دستي منطبق بر ظرفيت هاي ثبت جهاني در اين مسابقه حضور دارند. قاعدتا وقتي منطقه اي ثبت جهاني مي شود انتظارات ويژه خاص آن منطقه پديدار مي گردد و ضرورت دارد اولويت هاي ويژه اي در يك اتفاق متفاوت برايشان پيش بيني شود كه مسابقه طراحي در صنايع دستي يكي از اين برنامه هاست.

بيدختي معتقد است دستاورد اين مسابقه ملي حتي اگر يك قلم كالا با اسلوب و طراحي متفاوت از گروه كالاهايي كه در نظر گرفته شده باشد ، مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي به مقصود خود رسيده است.

 

 

Rate the News :