یکشنبه 22 تیر 1399

داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در زنجان برگزار شد

داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در زنجان برگزار شد

داروی اولیه آثار صنایع دستی استان زنجان برای دریافت نشان ملی مرغوبیت در زنجان برگزار شد و ۶۱ اثر در این دوره مورد داوری قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، در مرحله استانی داوری نشان ملی مرغوبیت آثار صنایع دستی استان زنجان امروز، شنبه، ۱۱ آبانماه در زنجان برگزار شد.
در این دوره ۲۸ اثر ملیله، ۲ اثر مس، ۱۰ اثر قلم زنی، ۸ اثر چاروق، ۷ اثر چاقو، ۲ اثر انگشتر، ۲ اثر چوب و یک اثر مرکب چوب و آینه مورد داوری قرار گرفتند.

داوری این دوره را اساتید برجسته ملیله کار، چاقوساز، قلم زن و چوب برعهده داشتند. 
سال گذشته نیز در داوری اولیه از میان ۸۰ اثر صنایع دستی ارائه شده، ۲۷ اثر برگزیده شد که در داوری نهایی ۹ اثر استان زنجان موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور و از میان این ۹ اثر سه اثر موفق به اخذ مهر اصالت یونسکو گردید.
گفتنی است تا کنون در چهار دوره داوری نشان ملی مرغوبیت زنجان موفق به اخذ ۵۲ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی و ۷ اثر مهر اصالت یونسکو را کسب کرده اند. 

Rate the News :