چهارشنبه 18 تیر 1399

گزارش تصویری از داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی

گزارش تصویری از داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی

روابط عمومی-داوری اولیه آثار ارائه شده برای احراز نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور روز گذشته با حضور اساتید برجسته استان و معاون صنایع دستی کشور انجام شد و طی آن 61 اثر مورد بررسی قرار گرفتند. 

 

عکس:مجتبی جعفرلو

Rate the News :