شنبه 16 فروردین 1399

بخشنامه بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی وابسته به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور

معاونت میراث فرهنگی، اداره کل موزه ها

 

رایگان
نیم بهاء
راهنمایان گردشگری با ارائه کارت شناسایی  (1 نفر)
افراد تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی با ارائه کارت شناسایی
کارکنان سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با ارائه کارت شناسایی
(4 نفر )
بازنشستگان به همراه یک نفر از اعضای خانواده
نمایندگان مجلس به همراه خانواده با ارائه کارت شناسایی (4 نفر)
آزادگان ،جانبازان، بسیجیان ،خانواده شهداء،با ارائه کارت شناسایی (1 نفر)
دانشجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی با ارائه کارت دانشجویی
بازدید گروهی وانفرادی دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی
اعضای ایکوم (ایرانی وخارجی ) با ارائه کارت معتبر صادره از ایکوم
بازدید گروهی و انفرادی دانش آموزان