یکشنبه 04 اسفند 1398
معرفی معاونت:
مرتضی کنگاور نظری
سرپرست معاونت سرمایه گذاری
سابقه کار:
1- کارشناس حفاظت از ابنیه و محوطه های تاریخی 
2- مسئول دفتر فنی 
3- سرپرستی معاونت توسعه مدیریت 
4- معاونت میراث فرهنگی
5- معاونت سرمایه گذاری 
 
عناوین و مسئولیتها:
سوابق:
1ـ عضو کمیته کارشناسی طرح های هادی روستایی و شهری 
2ـ عضو شورای طرح های گردشگری و سرمایه گذاری
3ـ عضو کمیته کار کارشناسی کمیسیون ماده 5
4- عضو شورای فنی استان 
5- عضو کمیته سیما و منظر شهری استان زنجان 
6- عضو شورای پژوهشی استان
و ...
پیام معاون سرمایه‌گذاری استان زنجان
معاونت سرمایه‌گذاری با هدف جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان در حوزه گردشگری توان و  تلاش خود را بعنوان بدنه دولت برای تحقق برنامه های اقتصادی به کار می‌گیرد و امیدوار است ضمن معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری همراه با ارائه قوانین، مزیتها و مشوقهای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری رونق، پویایی، نشاط و توسعه صنعت گردشگری را فراهم نماید.