پنجشنبه 03 خرداد 1403
 
کمیته ملی طبیعت گردی:
ماده‌ 1 - منظور از طبیعت گردی (اکوتوریسم‌) عبارت است از بر آوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی‌، فرهنگی‌، آموزشی و غیرمصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ‌محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزشهای آن‌، امکان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد.
ماده‌ 2- به منظور سیاستگذاری و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیتها و امور مندرج در این مقررات کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم) مرکب از معاونین وزارت جهاد کشاورزی، ‌سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یک نفر از متخصصین مجرب طبیعت گردی کشور به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تایید نمایندگان دو دستگاه دیگر تشکیل می‌شود.

شرح وظایف کمیته ملی طبیعت گردی:
الف - تدوین سیاستهای توسعه طبیعت گردی در کشور.
ب‌- هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط در امر اکوتوریسم به منظور فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری‌طبیعی در کشور.
ج‌- معرفی مناطق و محدوده های مستعد طبیعت گردی در محیط ها و نقاط مناسب جنگلی‌، کوهستانی‌، مرتعی‌، بیابانی و دریایی‌.
د- تعیین ضوابط تاسیس مناطق نمونه طبیعت گردی، فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش‌غیردولتی و جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی جهت تحقق اهداف و مقاصد مقرر در این مقررات‌.
و- تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و طبیعت گردی و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی‌ در این زمینه‌.
ز- تصویب شرایط و دستورالعملهای تخصصی و فنی و مؤسسات طبیعت گردی و تایید صلاحیت و نظارت بر نحوه فعالیت آنها.
ح‌- حمایت و پشتیبانی از مؤسسات دارای مجوز فعالیت طبیعت گردی و کانونها و جوامع محلی و غیردولتی واجد صلاحیت و فعال در این زمینه‌.
ط‌- هماهنگی و نظارت و پیگیری به منظور پیشنهاد و تخصیص اعتبارات موردنیاز اجرای برنامه های‌طبیعت گردی‌.
ی‌- فراهم کردن زمینه استفاده از منابع مالی موضوع ماده (11) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه طبیعت گردی‌.
ک‌- پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه ریزی و طراحی جهت احیاء مناطق مستعد طبیعت‌گردی که در حال‌حاضر تخریب شده و یا به مصارف دیگری اختصاص یافته اند.
ل‌- اجرای سایر وظایف و اختیارات که در این مقررات برای کمیته ملی تعیین شده است‌.
تبصره‌- تصمیمات کمیته ملی طبیعت گردی به اتفاق آراء صورت می گیرد.
آیین‌نامه داخلی و زمان و نحوه تشکیل و اداره جلسات و ابلاغ تصمیمات و محل دبیرخانه و وظایف آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط کمیته ملی طبیعت گردی تهیه و به تایید روسای سازمانهای مذکوردر این آیین‌نامه می رسد.
ماده‌4- برنامه طبیعت گردی شامل موارد زیر می شود:
الف‌- طبیعت گردی متمرکز که از طریق استقرار در مراکز اقامتی و مرکز بازدیدکنندگان یا بازدیدهای‌چندروزه صورت می گیرد.
ب‌- طبیعت گردی غیر متمرکز متضمن بازدیدهای کوتاه مدت با وسایل و امکانات غیرثابت می‌باشد.
تبصره‌- ایجاد هرگونه تاسیسات و امکانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل کمپینگ و چادر و سایر تسهیلات باید هماهنگ با شرایط محیط و خصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه بوده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تاییدکمیته ملی گردشگری رسیده و مجوز لازم اخذ شده باشد.
ایجاد تاسیسات و امکانات مذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.
ماده‌ 5- طرحهای طبیعت گردی با رعایت ضوابط و مقررات و تایید دستگاه مربوط ممکن است در بخشهایی از مناطق زیر که دارای جاذبه های و ویژگیهای خاص طبیعت گردی باشند تهیه و پس از تصویب‌کمیته ملی به مرحله اجرا درآیند:
الف‌- منابع طبیعی ملی تحت اختیار و مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.
ب‌- مناطق چهارگانه و تالابها و مناطق شکار ممنوع تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست‌.
ج - مناطق دارای جاذبه های طبیعی واقع در محدوده های فرهنگی‌، تاریخی و باستانی تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌.
د - محدوده های مناسب واقع در املاک و مستثنیات قانونی اشخاص با رعایت حقوق ایشان که امکان و استعداد لازم جهت اجرای برنامه طبیعت گردی را داشته باشند.
و- سایر مناطقی که دارای جاذبه های طبیعت گردی بوده و در حال حاضر تخریب شده و یا به کاربردهای‌ دیگری اختصاص یافته اند، پس از احیاء و یا تغییر در شیوه بهره برداری به طرح های موضوع این ماده ‌اختصاص می یابند.
ماده‌ 6 - اجرای برنامه های گردشگری باید تحت نظر و راهنمایی‌، راهنمایان گردشگری که صلاحیت‌ آنان به تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می رسد، صورت می گیرد.
تبصره: شرایط و ضوابط تخصصی و فنی راهنمایان گردشگری و مؤسسات طبیعت گردی توسط کمیته ‌ملی گردشگری تعیین خواهد شد.
ماده‌ 7- اجرای طرحها و پروژه های بزرگ گردشگری طبعیی باید براساس مصوبه شماره 237 مورخ1381.3.21 شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.
ضوابط ارزیابی طرحها و پروژه های یادشده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده‌ 8- اجرای برنامه های شکار و صید در کشور کماکان تابع مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد ولی صلاحیت متقاضیان و موسساتی که مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه شکار برای‌ خارجیان در ایران می نمایند باید از جهت فنی به تایید کمیته ملی گردشگری نیز برسد.
ماده‌ 9- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در امر سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی به منظورافزایش جمعیت حیات وحش از طریق تکثیر و پرورش جانوران وحشی و صدور پروانه های شکار درمناطق مصوب کمیته ملی تسریع و همکاری لازم را وفق قانون و مقررات شکار و صید آیین‌نامه اجرایی‌مربوط به عمل آورد.