پنجشنبه 03 خرداد 1403

کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی

این کمیته برای اجرای برنامه‌های اول، سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذیربط، تشکیل می‌شود.

اهم وظایف کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی
- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.
- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت‌ها در راستای تحقق مأموریت‌های اصلی دستگاه.
- شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان.
- تعیین شیوه‌های مشارکت و واگذاری مانند برون‌سپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی‌سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیت‌های دستگاه.
- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی‌ها شامل عناوین خدمات و فعالیت‌ها، سهم هر کدام از واحدهای وابسته و استانی، اولویت‌ها، اهداف کمی، زمان‌بندی، شیوه واگذاری‌ها، مقررات و نظایر آن.
- تهیه برنامه اجرایی برای توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی مرتبط با مأموریت های اصلی دستگاه نظیر: آموزش، اعطای تسهیلات و کمک های مالی.
- راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش ها و تدارک زیرساخت ها و منابع.
- تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.
- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری
- طراحی ساختار مناسب، چابک و تسهیل گر.
- تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه
- تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.
- تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛ اهداف، روش ها، اولویت ها، زمان بندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.
- طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارایه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.
- طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات، نظام های تصمیم گیری، مدیریت دانش، نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام های شراکت (برون سپاری، خصوصی سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...)، زیرساخت های نظام های حقوقی.
- استانداردسازی تجهیزات، ساختمان ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.
تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد.
1-2- اعضای کمیته
- رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و در غیاب وی معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه- رییس
- مدیر واحد نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر
- یکی از معاونین دستگاه به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
- یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
- حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
- معاونین و مدیران ذی ربط حسب موضوع مورد بحث
امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر نوسازی و تحول اداری یا عناوین مشابه انجام می شود
 
نام و نام خانوادگی
سمت
عکس
سعید صفوی
رییس جلسه
سیدمیکائیل موسوی
دبیر کمیته
سیروس محمدیاری
عضو کمیته
 
علی اکبر شرفی
عضو کمیته
محمدرضا محمدپور
عضو کمیته
الناز خدایی فرد
عضو کمیته
داریوش نادری
عضو کمیته
رضا میرزایی پور
عضو کمیته
شیوا رضایی
عضو کمیته