یکشنبه 24 تیر 1403

ساعت بازديد از موزه ها 

1- موزه و بناي گنبد سلطانيه    شش ماهه اول سال 9 الی 19      شش ماهه دوم سال 8 الی 17  تلفن: 09127724606
2- موزه باستان شناسي و مردان نمكي زنجان  شش ماهه اول سال 9 الی 19    شش ماهه دوم سال 8 الی 17  تلفن پاسخگويي: 02433033426 خيابان زينبيه غربي زنجان
3- موزه رختشويخانه زنجان  شش ماهه اول  9 الی 19    شش ماهه دوم سال 8 الی 17   تلفن پاسخگويي: 02433033420 خيابان سعدي وسط زنجان
4- موزه باستان شناسي ابهر شش ماهه اول 9 الی 19     شش ماهه دوم سال 8 الی 17  تلفن پاسخگويي:02433033420  ميدان پير، شهر ابهر
5- موزه صنايع دستي در عمارت دارايي زنجان   همه روزه از 8 الي 14 تلفن پاسخگويي: 02433033420   خيابان زينبيه غربي عمارت دارايي زنجان
6- غار كتله خور در شهرستان قيدار  شش ماهه اول سال 9 الی 19     شش ماهه دوم سال 10 الی 17 تلفن پاسخگويي: 09124411128 آقاي يوزباشي مسئول مجموعه
7- موزه تاريخ طبيعي زنجان تحت پوشش اداره كل محيط زيست  شش ماهه اول 8 الی 14    شش ماهه دوم 8 الی 14 تلفن : 02433561900 زنجان جاده قديم زنجان تبريز، پارك جنگلي
8- موزه شهداء تحت پوشش بنياد شهيد استان   شش ماهه اول صبح 9 الی 12 عصر 16 الی 19 تلفن : 33327001 زنجان خيابان خواجه نصير عمارت توفيقي

9-موزه پست زنجان تحت پوشش اداره کل پست استان - زنجان -میدان دارالقران  ساعت بازدید همه روزه وقت اداری تلفن 33470025