یکشنبه 27 خرداد 1403

 

آثار شاخص شهرستان طارم

 

نام اثر

امامزاده موسی کاظم کله سیران

امامزاده محمد ماهوری جزلا

امامزاده احمد بن موسی (ع ) وزنه سر

بنای پیرهمدان

بنای هشت ضلعی روستای سرخه دیزج

آتشکده پیرچم

آتشکده گیلانکشه

آتشکده تشویر

پایه پل تاریخی چورزق

چهار طاقی الزین

چهار طاقی گیلوان

کتیبه دره شاهرود

درخت کهنسال چنار زهترآباد

درختان کهنسال زیتون اببر

کاریز و درخت چنار دستجرده

درخت کهنسال ارس منطقه دیزآب شهر آببر

درختان کهنسال گردو روستای ولیدر

درخت کهنسال چنار روستای تسکین

درخت کهنسال سرو روستای مورستانه 

درخت کهنسال چنار روستای جیا

قلعه تشویر

قلعه سانسیز

قلعه باشی شهر چورزق

قلعه گزرخانه درام

قلعه جوجِرگان ( شیت )

گئور قلعه شهر آببر

حمام قدیمی روستای سیاهورود

بافت تاریخی روستای سیاهورود

بافت تاریخی روستای ولیدر

محوطه تاریخی تومنه دره روستای جزلا

یخچال طبیعی روستای ولیدر

خانه اربابی برهان السلطنه روستای گاوخوس

بنای تاریخی غیب الله روستای هزاررود علیا

غار خرمنه سر