یکشنبه 04 اسفند 1398

بنای پیر همدان طارم

سازه یک بنای هشت ضلعی به قطر 10متر است که تنها بنای سالم مانده از زلزله است. بناهای مخروبه ی روستا و باغات میوه در تمام جهات بنا را در برگرفته اند.

 نزدیک ترین منبع آب به بنا رودخانه ی جمال آباد است که از قسمت غربی و شمالی سازه میگذرد و  فاصله آن تا سازه 30 متر است. طول تمامی اضلاع سازه 7/4 متر و ارتفاع باقیمانده از بنا 4 متر است. درگاه ورودی آن در ضلع غربی بنا به پهنای 85 سانتیمتر است. بنا سه درگاهی دیگر  نیز در طرفین خود دارد. در همه اضلاع جز در ورودی روزنه وجود دارد.روزنه ها به شکل بیز هستند. سردر ورودی با سنگ حجاری شده با نقوش اسلیمی تزئین شده است. سقفی که اکنون بر روی بنا وجود دارد مسطح و با تیرهای چوبی برپا گشته و با دو ستون چوبی نیز استحکام یافته است. تعدادی فضای الحاقی به صورت آوار در اطراف بنا قابل مشاهده است. داخل بنا در هر ضلع یک طاقنمای محرابه مانند موجود است که گچبریهای ساده ای دارد. چهار طاقچه مستطیلی در زیر روزنه ها دیده می شود. بنای اصلی بلندتر بوده و به نظر سقفی گنبدی داشته است که پس از ویرانی، سقف تیر چوبی مسطح را بر روی آن زده اند.مصالح بنا سنگ و ملات ساروج مانند است. که با همان ملات سطح بیرونی دیوارها را اندود کرده اند . رودخانه آببر و چشمه خان سر در ضلع شمال غربی این بنای تاریخی قرار دارد .

تصاویر مرتبط