یکشنبه 24 تیر 1403

کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی:

ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری (بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 1393/10/07معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

اهم وظایف:
- تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.
- برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیک دستگاه و راهبری اجرای برنامه.
- تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.
- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...
- راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه های آن ها.
- مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.
- راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فن آوری اطلاعات دستگاه و کارگزارن ارایه خدمات دولتی.
- راهبری اجرای برنامه فرهگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.
از همین رو کمیته تخصصی فناوری اطلاعات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در سال 1388 تشکیل گردید و در حال حاضر با نام کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی فعال می باشد که اعضای آن به شرح ذیل می باشند.
 
نام و نام خانوادگی
سمت
عکس
سعید صفوی
رییس جلسه
مریم عباسی
دبیر کمیته
نسترن بصیر
نماینده معاونت توسعه مدیریت
رقیه محرمی
نماینده معاونت گردشگری
ندا کنعانی
نماینده معاونت میراث فرهنگی
سکینه خوئینی
نماینده معاونت سرمایه گذاری
سحر قربانی
نماینده معاونت صنایع دستی
سید رسول موسوی
نماینده یگان حفاظت
مریم نصیری
مسئول ارزیابی و عملکرد