شنبه 26 خرداد 1403

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاریخ 28/12/1392 هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور ، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 90 و 91 و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی،تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.
اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه.
- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سیاست ها،اقدامات و ....
- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه .
- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.
تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع .
تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن .
بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.
تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.
سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.
راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.
امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر مدیریت عملکرد یا واحدها و عناوین مشابه انجام می شود.
 
نام و نام خانوادگی
سمت
عکس
سعید صفوی
رییس جلسه
علی اکبر شرفی
عضو کمیته
داریوش نادری
عضو کمیته
مریم نصیری
دبیر کمیته
سیدمیکائیل موسوی
عضو کمیته
رضا میرزایی پور
عضو کمیته
مجتبی جعفرلو
عضو کمیته
زهرا جزءمحمدپور
عضو کمیته