یکشنبه 27 خرداد 1403

شورای ثبت و حرائم

وظائف : 
1- بررسی و کارشناسی پرونده های تهیه شده پبت آثارمنقول ، غیر منقول ، طبیعی ، معنوی توسط مشاورین یا کارشناسان اداره کل و رفع ایرادات احتمالی و پیشنهاد جهت بهتر شدن کیفیت پرونده های ثبتی
2- تنظیم صورتجلسات کارشناسی و ارسال به شورای ثبت سازمان
3- بررسی پرونده های پیشنهادی عرصه و حریم بناها و تپه ها و محوطه های تاریخی تهیه شده توسط مشاوران یا کارشناسان اداره کل و رفع ایرادات احتمالی و پیشنهاد جهت بهتر شدن کیفیت پرونده های تعیین حریم.
4- تنظیم صورتجلسات کارشناسی تعیین حریم و ارسال به شورای حرائم سازمان
5- بررسی تخلفات انجام شده در آثار ثبت شده و دارای حریم مصوب در تپه ها و محوطه ها و بناهای تاریخی شهری و روستایی و تصمیم گیری در خصوص آنها.

 

 

اعضاء شورای ثبت و حرائم استان زنجان 

نام نام خانوادگی

سمت 

عکس

سید سعید صفوی
رییس شورا
محمدرضا محمدپور
دبیر شورا
مهدی غلامی
کارشناس ارشد معماری
ابوالفضل عالی 
دکترای باستانشناسی
مهرداد عسگریان
کارشناس ارشد باستان شناسی 
دکتر فیض اله پور
عضو شورا
 
دکتر معانی
عضو شورا
 
الناز خدایی فرد
معاون صنایع دستی
اسمعیل نظری خوشکار 
کارشناس ارشد عمران
ابراهیم محمدی

کارشناس باستانشناسی

حسین خمسه ای
عضو شورا
 
لاله عبدی کیا
عضو شورا
 
پرستو قاسمی
رییس گروه موزه ها واموال منقول
مهشید خالقی زاده
مسئول ثبت آثار غیر منقول
 
سپیده خامدی
عضو شورا
مریم عالی
مسئول حریم
 
ندا کنعانی
کارشناس ارشد مرمت اشیاء