ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1400

شورای ثبت و حرائم

وظائف : 
1- بررسی و کارشناسی پرونده های تهیه شده پبت آثارمنقول ، غیر منقول ، طبیعی ، معنوی توسط مشاورین یا کارشناسان اداره کل و رفع ایرادات احتمالی و پیشنهاد جهت بهتر شدن کیفیت پرونده های ثبتی
2- تنظیم صورتجلسات کارشناسی و ارسال به شورای ثبت سازمان
3- بررسی پرونده های پیشنهادی عرصه و حریم بناها و تپه ها و محوطه های تاریخی تهیه شده توسط مشاوران یا کارشناسان اداره کل و رفع ایرادات احتمالی و پیشنهاد جهت بهتر شدن کیفیت پرونده های تعیین حریم.
4- تنظیم صورتجلسات کارشناسی تعیین حریم و ارسال به شورای حرائم سازمان
5- بررسی تخلفات انجام شده در آثار ثبت شده و دارای حریم مصوب در تپه ها و محوطه ها و بناهای تاریخی شهری و روستایی و تصمیم گیری در خصوص آنها.

 

 

اعضاء شورای ثبت و حرائم استان زنجان 

نام نام خانوادگی

سمت 

عکس

دكتر امیر ارجمند
مدير کل
و رئیس شورا
مهدی غلامی
دبیر شورا
ابوالفضل عالی 
مسئول ثبت
فاطمه قاسملو
عضو شورا
حامد بیگدلی
عضو شورا
رضا میرزایی پور
عضو شورا