دوشنبه 05 اسفند 1398

شورای ثبت و حرائم

وظائف : 
1- بررسی و کارشناسی پرونده های تهیه شده پبت آثارمنقول ، غیر منقول ، طبیعی ، معنوی توسط مشاورین یا کارشناسان اداره کل و رفع ایرادات احتمالی و پیشنهاد جهت بهتر شدن کیفیت پرونده های ثبتی
2- تنظیم صورتجلسات کارشناسی و ارسال به شورای ثبت سازمان
3- بررسی پرونده های پیشنهادی عرصه و حریم بناها و تپه ها و محوطه های تاریخی تهیه شده توسط مشاوران یا کارشناسان اداره کل و رفع ایرادات احتمالی و پیشنهاد جهت بهتر شدن کیفیت پرونده های تعیین حریم.
4- تنظیم صورتجلسات کارشناسی تعیین حریم و ارسال به شورای حرائم سازمان
5- بررسی تخلفات انجام شده در آثار ثبت شده و دارای حریم مصوب در تپه ها و محوطه ها و بناهای تاریخی شهری و روستایی و تصمیم گیری در خصوص آنها.

 

 

اعضاء شورای ثبت و حرائم استان زنجان 

نام نام خانوادگی

سمت 

عکس

امیر ارجمند
سرپرست اداره کل 
رئیس شورا
مهرداد عسگریان
معاون میراث فرهنگی
دبیر شورا
ابوالفضل عالی 
مسئول ثبت
مهدی غلامی 
عضو شورا
رضا محمدپور
عضو شورا
فاطمه قاسملو
عضو شورا
حامد بیگدلی
عضو شورا
رضا میرزایی پور
عضو شورا