یکشنبه 27 خرداد 1403
 
کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
پس از ثبت درخواست صدور مجوز دفتر/ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری توسط متقاضیان در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و یا وصول شکایت شاکیان از دفاتر در معاونت گردشگری، برنامه کمیته فنی توسط کارشناس دفاتر تنظیم می‌شود.
اعضای کمیته فنی:
- معاون گردشگری (رئیس کمیته و با حق رأی)
- مسئول حراست (عضو کمیته و با حق رأی)
- مسئول امور حقوقی (عضو کمیته و با حق رأی)
- رئیس و نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان (اعضای کمیته و با حق رأی)
- رئیس گروه مراکز و خدمات گردشگری (عضو کمیته و بدون حق رأی)
-کارشناس هماهنگی حراست (عضو کمیته و بدون حق رأی)
-کارشناس نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری (عضو کمیته و بدون حق رأی)
برای صدور مجوز دفاتر، بر اساس آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 80/03/27 هیئت وزیران از متقاضیان برای انجام مصاحبه فنی دعوت به عمل آمده و در صورت تایید توسط اعضای کمیته، ادامه فرآیند صدور از طریق سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین برای رسیدگی به شکایات ثبت شده از دفاتر و یا شرکت‌ها، با دعوت از مدیران دفاتر و شاکیان برای حضور در کمیته، به شکایت رسیدگی شده و رای نهایی صادر می‌شود. رسیدگی به شکایات با استناد به آیین‌نامه مذکور و قرارداد گشت خروجی انجام می‌شود. با عنایت به بار حقوقی آراء صادره توسط کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، شاکی و متشاکی ملزم به اجرای آن خواهند بود.