شنبه 26 خرداد 1403
معاونت گردشگری:
داوود آبیان
سرپرست معاونت گردشگری
 شرح وظایف:
- برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کاربین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها
- تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر برانجام فعالیتهای گردشگری در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی براساس موازین و مقررات تعیین شده
- برنامه ریزی و تعیین مکانیسم‌های اجرایی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر شاخص‌های ضروری گردشگران داخلی و خارجی و ...
- بررسی پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری استان و راههای بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و طرحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذیربط
- برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر برنحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری، جادبه‌های توریستی و سایر اماکن و تأسیسات ذیربط در قالب مقررات مربوط
- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر برنحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتلها، مهمانسراها، دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان براساس دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط
- بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران به صورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی‌ها و ارتقاء سطح خدمات
- ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل‌های غیردولتی در حفظ و توسعه فعالیتهای زیربنایی گردشگری در سطح استان با همکاری سایر معاونت‌ها
- راهنمایی، هدایت و حمایت متقاضیان برای ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری در سطح استان
- ارائه طریق برای اختصاص تسهیلات و خدمات لازم به گردشگران در سطح استان
- ارزشیابی فعالیتها، طرحها و برنامه‌های گردشگری استان به صورت ادواری
- ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت آنها
- ارائه گزارش‌های تخصصی از وضعیت و شرایط، امکانات و نیازهای گردشگری در سطح استان و تسهیلات گردشگری، همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران
 
ابوالفضل افشاری
کارشناس دفتر همکاری و بررسی اداره کل
 شرح وظایف:
- نظارت بر امور مرتبط با راهنمایان گردشگری
- صدور و تمدید کارت راهنمایان گردشگری
 
ابوالفضل اجلی قشلاجوقی
رئیس گروه مراکز و خدمات گردشگری
 شرح وظایف:
 - نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات لازم
- طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات و آمار بر حسب نیاز
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص دفاتر خدماتی مسافرتی و آژانس های مسافرتی در سطح استان
- تنظیم شاخصها و خصوصیات دفاتر و راهنمایان از نظر کمی و کیفی براساس موازین تعیین شده
- بازدید مستمر از دفاتر خدماتی و آژانس های مسافرتی و نحوه ارائه خدمات و سرویس های لازم توسط آنها
اخذ نظرات، پیشنهادات و شکایات گردشگران در ارتباط با دفاتر و آژانس‌های گردشگری راهنمایان و سایر سرویس دهندگان تورهای گردشگری
- بررسی و مطالعه نظرات پیشنهادات شکوائیه‌ها و انجام اقدامات اجرایی لازم در جهت اصلاح بهبود و ارتقاء سطح خدمات دفاتر و راهنمایان گردشگری در سطح استان
- تهیه و تنظیم فرم های نظرسنجی نمودارها و جداول لازم
- ارائه گزارشهای تخصصی از نحوه عملکرد دفاتر خدماتی مسافرتی و راهنمایان گردشگری در سطح استان
- ارائه نظرات و پیشنهادات لازم برای رفع اشکالات و کاستی‌های عملیات اجرایی و ارتقاء سطح خدمات گردشگری
- انجام اقدامات حمایتی، هدایتی و نظارتی لازم از دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری در قالب موازین، ضوابط و مقررات تعیین شده
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص واحدهای اقامتی نظیر هتل‌ها، مهمانسراها، مهمانپذیرها و حصول اطلاع از درجه‌بندی، امکانات و ظرفیت های آنها
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص واحدهای پذیرایی، رستوران‌ها، مهمانپذیرهای بین راهی و نظایر آنها
- برنامه‌ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس‌های ارایه شده توسط واحدهای اقامتی از نظر بهداشتی، رفاهی، فرهنگی در انطباق با اصول و موازین درجه بندی و دستور العمل‌های در هر مورد
- برنامه‌ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس‌های لازم توسط واحدهای پذیرایی و رستوران‌ها از نظر کیفی و کمی و رعایت اصول بهداشت و ایمنی گردشگران و مراجعین
- راهنمایی و هدایت صاحبان اماکن و واحدهای اقامتی و پذیرایی
- اخذ نظرات، پیشنهادات، شکایات و توجیه‌های گردشگران در ارتباط با واحدهای اقامتی و پذیرایی
- راهنمایی آموزش و هدایت کارشناسان تحت سرپرستی در انجام امور محوله
- ارزیابی ادواری عملکرد کارشناسان تحت سرپرستی براساس موازین تعیین شده
 
 
غلامرضا نجفلو
کارشناس نظارت بر واحدهای اقامتی
شرح وظایف:
- نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات واحدهای اقامتی
- بررسی، تحلیل و ارائه شاخص‌ها حسب نیازها
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص واحدهای اقامتی نظیر هتل‌ها، مهمانسراها، مهمانپذیرها و حصول اطلاع از درجه‌بندی، امکانات و ظرفیت های آنها
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص واحدهای پذیرایی، رستوران‌ها، مهمانپذیرهای بین راهی و نظایر آنها
- برنامه‌ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس‌های ارایه شده توسط واحدهای اقامتی از نظر بهداشتی، رفاهی، فرهنگی در انطباق با اصول و موازین درجه بندی و دستور العمل‌های در هر مورد
- برنامه‌ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس‌های لازم توسط واحدهای پذیرایی و رستوران‌ها از نظر کیفی و کمی و رعایت اصول بهداشت و ایمنی گردشگران و مراجعین
- راهنمایی و هدایت صاحبان اماکن و واحدهای اقامتی و پذیرایی
- اخذ نظرات، پیشنهادات، شکایات و توجیه‌های گردشگران در ارتباط با واحدهای اقامتی و پذیرایی
- بررسی و مطالعه پیشنهادات و شکواییه و انجام اقدامات اجرایی لازم در جهت اصلاح، بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات واحدهای اقامتی و پذیرایی در سطح استان
- انجام مکاتبات لازم و ارائه گزارش‌های مربوط
-  ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود و ارتقاء سطح خدمات و سرویس‌های اماکن اقامتی و پذیرایی استان
- ارایه راهنمایی و آموزش‌های هدایتی برای حسن اداره اماکن اقامتی و محل‌های پذیرایی در قالب موازین و مقررات مربوط
- نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات واحدهای اقامتی و پذیرایی
- بررسی، تحلیل و ارایه شاخص‌ها حسب نیاز
- راهنمایی، آموزش و هدایت کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف محوله
- ارزیابی ادواری عملکرد کارشناسان تحت سرپرستی براساس موازین تعیین شده
 
 
 سارا علی لو
کارشناس نظارت بر دفاتر و راهنمایان گردشگری
شرح وظایف:
- نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات لازم
- طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات و آمار بر حسب نیاز
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص دفاتر خدماتی مسافرتی و آژانس های مسافرتی در سطح استان
- تنظیم شاخصها و خصوصیات دفاتر و راهنمایان از نظر کمی و کیفی براساس موازین تعیین شده
- بازدید مستمر از دفاتر خدماتی و آژانس های مسافرتی و نحوه ارائه خدمات و سرویس های لازم توسط آنها
- بازدید مستمر از نحوه کار و عملکرد راهنمایان تورهای گردشگری و نحوه ارائه خدمات آنها
- اخذ نظرات، پیشنهادات و شکایات گردشگران در ارتباط با دفاتر و آژانس‌های گردشگری راهنمایان و سایر سرویس دهندگان تورهای گردشگری
- بررسی و مطالعه نظرات پیشنهادات شکوائیه‌ها و انجام اقدامات اجرایی لازم در جهت اصلاح بهبود و ارتقاء سطح خدمات دفاتر و راهنمایان گردشگری در سطح استان
- تهیه و تنظیم فرم های نظرسنجی نمودارها و جداول لازم
- ارائه گزارشهای تخصصی از نحوه عملکرد دفاتر خدماتی مسافرتی و راهنمایان گردشگری در سطح استان
- ارائه نظرات و پیشنهادات لازم برای رفع اشکالات و کاستی‌های عملیات اجرایی و ارتقاء سطح خدمات گردشگری
- انجام اقدامات حمایتی، هدایتی و نظارتی لازم از دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری در قالب موازین، ضوابط و مقررات تعیین شده
- نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات لازم
- طبقه بندی تحلیل و تفسیر اطلاعات و آمار حسب نیاز
 
علی کارگر پیشه
کارشناس نظارت بر واحدهای پذیرایی - بین راهی
شرح وظایف:
- نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات واحدهای پذیرایی
- بررسی، تحلیل و ارائه شاخص‌ها حسب نیازها
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص واحدهای پذیرایی، رستوران‌ها، مهمانپذیرهای بین راهی و نظایر آنها
- برنامه‌ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس‌های ارایه شده توسط واحدهای اقامتی از نظر بهداشتی، رفاهی، فرهنگی در انطباق با اصول و موازین درجه بندی و دستور العمل‌های در هر مورد
- برنامه‌ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس‌های لازم توسط واحدهای پذیرایی و رستوران‌ها از نظر کیفی و کمی و رعایت اصول بهداشت و ایمنی گردشگران و مراجعین
- راهنمایی و هدایت صاحبان اماکن و واحدهای پذیرایی
- اخذ نظرات، پیشنهادات، شکایات و توجیه‌های گردشگران در ارتباط با واحدهای پذیرایی
- بررسی و مطالعه پیشنهادات و شکواییه و انجام اقدامات اجرایی لازم در جهت اصلاح، بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات واحدهای اقامتی و پذیرایی در سطح استان
- انجام مکاتبات لازم و ارائه گزارش‌های مربوط
-  ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود و ارتقاء سطح خدمات و سرویس‌های اماکن پذیرایی استان
- ارایه راهنمایی و آموزش‌های هدایتی برای حسن اداره اماکن و محل‌های پذیرایی در قالب موازین و مقررات مربوط
- نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات واحدهای پذیرایی
- بررسی، تحلیل و ارایه شاخص‌ها حسب نیاز
- راهنمایی، آموزش و هدایت کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف محوله
- ارزیابی ادواری عملکرد کارشناسان تحت سرپرستی براساس موازین تعیین شده
 
 
سیدذکریا هاشمی امیری
رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی
شرح وظایف:
- مطالعه و بررسی در خصوص روشها و مکانیسم‌های اجرایی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و دادن آگاهی‌های لازم درخصوص توان و ظرفیت‌های موجود گردشگری در سطح استان
- مطالعه، بررسی و گردآوری اطلاعات در خصوص توان و ظرفیت بازارهای هدف در سطح استان در هریک از زمینه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی
- اجرای طرحها، راهکارها، روشها و مکانیسم‌های اجرایی مصوب سازمان به منظور ارائه تبلیغات سالم و بازاریابی در بخش‌های مختلف گردشگری، با توجه به پتانسیل‌های موجود در زمینه‌های صنایع دستی، میراث فرهنگی، هنرهای سنتی استان
- همکاری و اقدام لازم برای اعمال روشهای تبلیغاتی، چاپ راهنماها، بروشورها، پوسترها، لوح‌های فشرده و سایر موارد نظیر و توزیع و انتشار آنها در قالب اختیارات محوله
- همکاری و اقدام لازم با رسانه‌ها، رادیو و تلوزیون و مطبوعات برای معرفی و شناساندن امکانات، جاذبه‌ها، صنایع دستی، هنرهای سنتی و ظرفیت‌های گردشگری استان
- همکاری لازم برای برگزاری تورهای تخصصی، ورزشی، علمی، فرهنگی در چارچوب مقررات مربوط و ارائه تبلیغات و دادن آگاهی‌های لازم به گردشگران داخلی و خارجی
- برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها و  سمینارها در سطح استان برای انجام تبلیغات و بازاریابی علمی
- اقدام برای برگزاری نمایشگاهها و معرفی توان و ظرفیت استان در حوزه‌های تولید و توسعه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به منظور جلب گردشگران داخلی و خارجی
- ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود روشهای بازاریابی و تبلیغات حسب خصوصیات فرهنگی و بومی استان
 
 

مریم نصیری
کارشناس گردشگری (حوزه بازاریابی و تبلیغات)
 شرح وظایف:
- گردآوری آمار و اطلاعات گردشگران داخلی و خارجی در سطح استان به صورت ادواری
-  بررسی و تحلیل اطلاعات گردشگران در سطح استان
-  بررسی و تحلیل اطلاعات گردشگری از اماکن، جاذبه‌های طبیعی و تاریخ، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
- بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران از اماکن اقامتی، دفاتر خدماتی، وسایل حمل و نقل، ارائه خدمات و سرویس های ارایه شده
- بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران پیرامون تورهای تخصصی و نحوه ارائه خدمات
- ارزیابی و تجزیه و تحلیل نظرسنجی‌ها به منظور شناخت کاستی‌ها و مشکلات و اقدام در جهت تغییرات و اصلاحات لازم و ارائه خدمات کیفی و کمی بهتر به گردشگران
- انجام اقدامات لازم بازدیدها و تورهای محلی و پیش بینی تدارکات لازم
- انجام اقدامات لازم برای تسهیل ایاب و ذهاب، تأمین وسایط نقلیه تسهیل خدمات فرودگاهی و سایر پایانه‌های مسافربری در سطح استان، تامین هتل، امنیت تورها و...
- ارائه گزارشهای تخصصی لازم از فعالیت های گردشگری استان به تفکیک مناطق جغرافیایی، جاذبه ها، امکانات، تعداد گردشگران، درآمدهت و سایر شاخص های مربوط
- برگزاری تورهای عمومی و تخصصی (تورهای علمی، فرهنگی، ورزشی و ...)
- ارائه نظرات پیشنهادات و راهکارهای مناسب حسب شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی استان در ارتباط با تغییرات اصلاحات و ارتقاء سطح خدمات گردشگری
- ارائه گزارش‌های تخصصی لازم 

 

 
رقیه محرمی
کارشناس گردشگری (حوزه بازاریابی و تبلیغات)
 شرح وظایف:
- گردآوری آمار و اطلاعات گردشگران داخلی و خارجی در سطح استان به صورت ادواری
-  بررسی و تحلیل اطلاعات گردشگران در سطح استان
-  بررسی و تحلیل اطلاعات گردشگری از اماکن، جاذبه‌های طبیعی و تاریخ، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
- بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران از اماکن اقامتی، دفاتر خدماتی، وسایل حمل و نقل، ارائه خدمات و سرویس های ارایه شده
- بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران پیرامون تورهای تخصصی و نحوه ارائه خدمات
- ارزیابی و تجزیه و تحلیل نظرسنجی‌ها به منظور شناخت کاستی‌ها و مشکلات و اقدام در جهت تغییرات و اصلاحات لازم و ارائه خدمات کیفی و کمی بهتر به گردشگران
- انجام اقدامات لازم بازدیدها و تورهای محلی و پیش بینی تدارکات لازم
- انجام اقدامات لازم برای تسهیل ایاب و ذهاب، تأمین وسایط نقلیه تسهیل خدمات فرودگاهی و سایر پایانه‌های مسافربری در سطح استان، تامین هتل، امنیت تورها و...
- ارائه گزارشهای تخصصی لازم از فعالیت های گردشگری استان به تفکیک مناطق جغرافیایی، جاذبه ها، امکانات، تعداد گردشگران، درآمدهت و سایر شاخص های مربوط
- برگزاری تورهای عمومی و تخصصی (تورهای علمی، فرهنگی، ورزشی و ...)
- ارائه نظرات پیشنهادات و راهکارهای مناسب حسب شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی استان در ارتباط با تغییرات اصلاحات و ارتقاء سطح خدمات گردشگری
- ارائه گزارش‌های تخصصی لازم

 

 زینب ایمانی
کارشناس آموزش
شرح وظایف:
- صدور مجوز اجرای دوره به مراکز آموزش
- پیش بینی نیازهای آموزشی
- نظارت بر فعالیت مراکز آموزشی
- طراحی دوره‌های آموزشی
- برگزاری آزمونهای ورودی 
- برگزاری آزمونهای پایان دوره
- صدور گواهینامه پایان دوره

 

 

 

رسول رضایی
کارشناس گردشگری
 
شاپور سلیمانپور
کارشناس گردشگری