یکشنبه 27 خرداد 1403
 

 

معاونت توسعه مدیریت

 

امور اداری و رفاهی:
- جمع آوری و ارائه آمار در خصوص وضعیت نیروی انسانی اداره کل استان از نظر کمی و کیفی بر حسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ...
- جمع آوری و ارائه آمار در خصوص سازمان و تشکیلات، پست های سازمانی و سایر شاخصهای اداری و استخدامی استان
- جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستور العملهای مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی سازمان و ساختار تشکیلاتی،‌ امور رفاهی و نظایر آن
- بررسی، تحلیل و ارائه شاخصهای مربوط به مدیریت منابع انسانی اداره کل استان
- بررسی، تحلیل و اظهار نظر در خصوص امور اداری مانند اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
- ارائه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی و نظایر آن به مقام مافوق
 
کارگزینی :
- برنامه ریزی برای اخذ به موقع مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی
- نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستم های کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
- تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آنها بر اساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
- کمک به اجرای نظامهای طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل،‌ احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات بر اساس نظامهای مربوط و طبق نظر مسئولین
- تهیه گزارشهای لازم برای مافوق
 
امور مالی و ذیحسابی :
- رسیدگی به کلیه سندهای پرداختی که مطابق با مقررات مالی و محاسباتی و ضوابط اجرایی بودجه تنظیم می شوند.
-  ثبت کلیه اسناد جاری و ارائه صورتحساب برای دستگاههای ذیربط
-  ثبت کلیه اسناد و تملک دارائیهای سرمایه ای و ارائه صورتحساب برای دستگاههای ذیربط
-  پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان و کسورات قانونی
-  تامین اعتبار کلیه درخواستهای در صورت وجود اعتبار طی موافقتنامه های ارسالی
-  ثبت کلیه اسناد در نرم افزار مالی و تامین اعتبار
 
 واحد حقوقی:
- بررسی پرونده های حقوقی و اظهار نظر در مسائل مختلف حقوقی و جزائی مربوط به اداره کل
- انجام کلیه امورات ثبتی آثار ملی ثبت شده و شناسایی شده
- تملک و خرید املاک شناسایی شده پس از تامین اعتبار و انجام پیگیری های لازم
- انجام امور حقوقی مربوط به اموال و املاک و مزایده
- اظهار نظر حقوقی در مورد کلیه مسائل حقوقی و دعاوی و مشکلات کارکنان شاغل، اخراجی در مورد مقررات قانون کار و استخدامی
- مطالعه و بررسی آئین نامه ها، دستورالعمل های صادره سازمان و تهیه طرحهای مربوط به تجدید نظر و یا اصلاح آنها
- مشارکت و اظهار نظر در تهیه و تنظیم متن نمونه اسناد و قرارداد ها سازمان و پیگیری آنها از سوی مراجع ذیربط
- تنظیم شکوائیه ها ی کیفری و جزائی و تعقیب آنها در مراحل مختلف (مقدماتی، بدوی، تجدید  نظر، دیوان عالی کشور) و دیگر مراجع ذیصلاح
 
دبیرخانه :
- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده، صادره، موضوع و شماره آنها در دفتر مربوطه
- تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده
 
تدارکات و خدمات عمومی:
- برنامه ریزی و بررسی  نیازهای تدارکاتی از نظر کمی و کیفی
- بررسی، شناخت و حصول اطلاع از مراکز فر وش معتبر کالا، تجهیزات و مواد مورد نیاز
- گردآوری اطلاعات از مراکز و بنگاههای فروش کالا و تجهیزات و کسب اطلاعات از مشخصات استاندارهای کیفی کالاها
- تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارکات و توزیع آنها
- نظارت به انجام خدمات عمومی و ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، سوخت و غیره
- ارائه خدمات نقلیه به سازمان در ماموریت داخل و خارج از استان و ماموریتهای شهری
 .........................................................................................................................

 شرح وظایف پستهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی  

 

داریوش نادری
سرپرست معاونت توسعه مدیریت
شرح وظایف:
- راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی وزارت
- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برتهیه و تنظیم بودجه اداره کل  استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
- توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت براجرای آنها
- برنامه ریزی، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف
- برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی
- نظارت براجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
- نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام های مصوب و ابلاغی
- پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به وزارت
- نظارت برحسن جریان اداری و مالی اداره کل استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها
- نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداره کل استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
- بررسی و برنامه ریزی درخصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
- نظارت و مراقبت بر کلیه امورمالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط 

 

 

 

محمد الماسی
مسئول امور اداری
 شرح وظائف:
 • - برنامه ریزی برای اخذ به موقع مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی
 • - نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستمهای کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
 • - نظارت بر تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها براساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
 • - کمک به اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، احتساب سوابق خدمت، سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص امتیازات براساس نظام های مربوط و طبق نظر مسئولین
 • - نظارت جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، سازمان و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن
 • - بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد
 • - ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی و نظایر آن به مقام مافوق
 • - نظارت برتهیه پیش نویس مکاتبات
 • - برنامه ریزی و پیگیری جهت اخذ سهمیه استخدامی
 • - برنامه ریزی و برگزاری آزمون های استخدامی
 • - برگزاری آزمون مصاحبه – اخذ شماره مستخدم
 • - عضویت در کمیته های تخصصی
 • - برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه
 • - نظارت و کنترل پرونده های پرسنلی

 

 

نسترن بصیر
عنوان پست: مسئول کارگزینی
شرح وظایف:
- برنامه ریزی برای اخذ به موقع مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی
- نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستم های کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
- ثبت و ضبط آمار و اطلاعات منابع انسانی در دفاتر و سیستم های کامپیوتری
- تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها براساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
- پیاده کردن نظام های تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین
- کمک به اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات براساس نظام های مربوط و طبق نظر مسئولین
- بهره برداری از سیستم های کامپیوتری برای صدور احکام کارگزینی طبق برنامه و نظر سرپرستان
- گزارش گیری از کامپیوتر حسب موارد شاخص های مورد نیاز نظیر سوابق خدمت، مدارک تحصیلی، جنسیت، پست، نوع اشتغال و نظایر آن
- نظارت برتهیه پیش نویس مکاتبات
- نظارت بر تهیه نمودارها، جداول، فرم های مورد نیاز
- تهیه گزارش های لازم برای مقام مافوق

 

 

نعمت زنده دل
 عنوان پست: کارشناس امور اداری
 شرح وظایف:
- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص وضعیت نیروی انسانی اداره کل استان از نظر کمی کیفی برحسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ...
- جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات درخصوص اداره و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان
- جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، اداره و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن
- بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد
- بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی و اداره استان
- بررسی، تحلیل و اظهار نظر درخصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
- ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی و نظایر آن به مقام مافوق
- شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده
- ارایه نظرات و پیشنهادات درخصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
- اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به کمیته و کمیسیون های ذیربط
- بررسی و مطالعه در خصوص نوآوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثر تکنولوژی در مدیریت

 

 

رضا میرزایی پور
کارشناس مسئول امورحقوقی و املاک
شرح وظائف:
- بررسی درخواستها ، شکوائیه ها و مکاتبات اداری و پاسخگویی به مکاتبات مناقصات و واحد حقوقی
 • - تنظیم شکوائیه کیفری و دادخواستهای حقوقی و انجام پیگیری و حضور در جلسات دادگاهها اعم از بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، پیگیری مستند سازی اموال غیرمنقول اداره کل
 • - تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحهای اداره کل    
 • - بررسی درخواستها، شکوائیه ها و سایر مکاتبات دریافتی از واحدهای مختلف اداره کل
 • - جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات سازمان در زمینه مسائل حقوقی
 • - تهیه متن قراردادهای منعقده
 • - شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آنها
 • - رسیدگی به شکایات واصله در حدقوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده
 • - تهیه دادخواست حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب پرونده های کیفری در مراجع ذیربط با هماهنگی وزارت
 • - حضور در مراجع قضایی و جوابگویی نسبت به دعاوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برعلیه اداره کل استان
 • - تهیه پاسخ شکوائیه ها، درخواست ها و تذکرات
 • - اظهارنظر درخصوص شرایط املاک و مستغلات سازمان
 • - انجام عملیات تجدید املاک واگذار شده
 • - تهیه صورت مجلس های تجمعی و تفکیکی
 • - اظهارنظر درخصوص تبدیل کاربریها
 • - تملک زمینهای مورد نیاز و واگذاری زمینهای مفروض
 • - تعیین سنجش کردن زمینهای واگذار شده (تحویل چهار میخ)
 • - رسیدگی به اختلافات و اشتباهات املاک واگذار شده
 • - اظهارنظر کارشناسی درخصوص شرایط املاک
 • - شماره گذاری املاک و کدگذاری
 • - انجام اقدامات لازم در مورد ترهین اسناد و واگذاری بانک رهن و رفع بازداشت آن
 • - انجام سایر امور ارجاعی
 
 

علیرضا بیات
عنوان پست: کارشناس امور حقوقی و املاک
شرح وظایف:
- بررسی درخواستها، شکوائیه ها و سایر مکاتبات دریافتی از واحدهای مختلف اداره کل
- جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات سازمان در زمینه مسائل حقوقی
-  تهیه متن قراردادهای منعقده
- شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آنها
-  رسیدگی به شکایات واصله در حدقوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا اداره کل ارجاع کننده
- تهیه دادخواست حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب پرونده های کیفری در مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان مرکزی
- حضور در مراجع قضایی و جوابگویی نسبت به دعاوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برعلیه اداره کل استان
- تهیه پاسخ شکوائیه ها، درخواست ها و تذکرات
- اظهارنظر درخصوص شرایط املاک و مستغلات اداره کل
- انجام عملیات تجدید املاک واگذار شده
-  تهیه صورت مجلس های تجمعی و تفکیکی
- اظهارنظر درخصوص تبدیل کاربریها
- تملک زمینهای مورد نیاز و واگذاری زمینهای مفروض
- تعیین سنجش کردن زمینهای واگذار شده (تحویل چهار میخ)
- رسیدگی به اختلافات و اشتباهات املاک واگذار شده
- اظهار نظر کارشناسی در خصوص شرایط املاک
- شماره گذاری املاک و کدگذاری
- انجام اقدامات لازم در مورد توهین اسناد و واگذاری بانک رهن و رفع بازداشت آن
-  تهیه پیش نویس مکاتبات با ادارات و سایر مراجع

 

نسرین نظری
 عنوان پست: کارشناس مسئول امور مالی
 شرح وظایف:
- تامین اعتبار اسناد هزینه ای  وتملک دارائیهای سرمایه ای
- اعمال موافقتنامه ها و تخصیص های مربوط به اعتبارات در سیستم سپرده
- ارجاع و پاسخگویی به نامه های دریافتی وارسالی
- تنظیم نامه های مربوط به فرمهای ماده 51  ومفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی قراردادها
- صدور اسناد تملک دارائیها ی سرمایه ای

 

 

ساقی اوصانلو 
عنوان پست: حسابدار
 شرح وظایف:
- تهیه وتنظیم صورت های مالی به صورت ماهانه و نهایی
- نگهداری وکنترل تضمینات اداره کل
- مسئولیت مربوط به سامانه بدهی ها ومطالبات دولت (سماد)
- تهیه وتنظیم اسناد و فرمهای مربوط به اعتبارات اسناد خزانه اسلامی
- بایگانی اسناد هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای
- صدور و تنظیم ثبت های مربوط به اسناد جاری وعمرانی

 

 
فیروزه پیرای 
عنوان پست: حسابدار
 شرح وظایف:
- پرداخت حقوق دستمزد
- بایگانی نامه های امور مالی و ذیحسابی
- صدور اسناد مربوط به حقوق دستمزد و مزایای کلیه کارکنان
- پرداخت اضافه کاری و ماموریت و رفاهیات و سایر مزایا

 

 

حسنعلی جعفری
عنوان پست: حسابدار
 شرح وظایف:
- صدور چک (دریافت و پرداخت ) کلیه اسناد
- رسیدگی اسناد جاری وعمرانی
- بایگانی پرونده های پیمانکاران
- تایپ نامه های ارجاعی

 

سعید محمدپور
عنوان پست: حسابدار
شرح وظایف:
- تنظیم سند جاری
- شماره کرد حواله های پرداخت
- اسکن اسناد جاری وعمرانی
- تهیه وتنظیم فرمهای مربوط به اعتبارات اسناد خزانه اسلامی
- ارسال و جابه جایی کسورات
- تایپ نامه های ارجاعی

 

شیوا رضایی
 عنوان پست: کارشناس برنامه ریزی و بودجه
شرح وظایف:
- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص درآمدها و منابع آنها، مواد هزینه و مبانی پرداخت ها و نیز طرحها، پروژه ها و برنامه های در حال اجراء
- بررسی و مطالعه قوانین، مقررات و نظام بودجه ریزی در اداره کل
- بررسی و مطالعه قوانین و مقررات عمومی بودجه، قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره های بودجه
- بررسی، مطالعه و شناخت راهکارهای افزایش درآمدهای اداره کل
- برآورد و پیش بینی اعتبارات هزینه ها در هرسال مالی در چارچوب ضوابط مقرر
- تهیه و تدوین بودجه سالانه در قالب روش های متعین متناسب با برنامه ها، فعالیتها و تحولات
- پیشنهاد بهنگام بودجه های سالانه و پیگیری و عنداللزوم دفاع برای تصویب اعتبارات
- تخصیص اعتبارات در قالب موازین مربوط و در مقاطع زمانی تعیین شده برحسب نقدینگی و ابلاغ اعتبارات
- نظارت مستمر برعملکرد بودجه جاری و نحوه جذب اعتبارات در ارتباط با پیشرفت کار
- گردآوری و طبقه بندی مصوبات، طرحها و خط مشی های توسعه نظام در ارتباط با وظایف و فعالیت های اداره کل استان
- بررسی و حصول اطلاع از شیوه ها، فنون و تکنیک های نظارت، کنترل و مدیریت پروژه
-  بررسی و مطالعه گزارش های پیشرفت طرحها و برنامه ها در انطباق با اهداف آنها
- ارائه گزارش های تخصصی لازم از پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت های در دست اجراء
- اظهارنظر درخصوص اختصاص اعتبارات باتوجه به میزان پیشرفت طرحها و برنامه ها
-  تهیه گزارش، نمودار، جداول و پیش نویس مکاتبات

 

نگار مهری
 عنوان پست: مسئول امور قراردادها
 
- دريافت شرح خدمات پروژه ها و انجام مكاتبات لازم جهت
- ثبت  اطلاعات معاملات(مناقصه،مزايده،استعلام بهاء در سامانه تداركات الكترونيكي دولت)
- هماهنگي  جهت برگزاري جلسات مربوط به بازگشايي
- تهيه و تنظيم  متن قراردادهاي منعقده ابلاغ قراردادها و ساير مكاتبات مربوطه
- تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها قبل و بعد از برگزاری مناقصه / مزایده
- تهیه مکاتبه مربوط به ارسال فیشهای واریزی  و قراردادهاي منعقده به امور مالی از انجام مناقصه/مزایده      
- دسته بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه
- ثبت اطلاعات قرارداد ها در پايگاه ملي مناقصات
- تهیه پاسخ مکاتبات واحدها
- تهيه و تنظيم متن قراردادهاي منعقده

 

زهرا جزءمحمدپور
 عنوان پست: مسئول دبیرخانه
 شرح وظایف:
-  کنترل امور ثبت و صدور مکاتبات وصولی و ارسالی در سیستم های دفتری و رایانه
-  تفکیک و طبقه بندی اسناد و مدارک
- نظارت برنگهداری و بایگانی سوابق، مدارک، مکاتبات طبق روش تعیین شده
- راهنمایی و هدایت اپراتورها در استفاده صحیح از وسائل و تجهیزات
- درخواست مسایل، تجهیزات، لوازم مورد نیاز دبیرخانه
- گزارش نواقص و کمبودهای سیستم های رایانه برای رفع به موقع عیوب و نارسایی ها
- کنترل و راهنمایی کارکنان برای تهیه نسخ پشتیبان بطور ادواری
- کنترل و راهنمایی مسئولین بایگانی در شمارش اوراق پرونده، ارسال و پیگیری اعاده آنها

 

مریم عباسی
 عنوان پست: مسئول آمار و فناوری اطلاعات
 شرح وظایف:
- شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها
- به کارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار
- تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقاء کارآیی سیستم های موجود و با توجه به ارایه مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها و فایل ها
- طراحی و تهیه گردش عملیاتی سیستم
- بررسی نیازهای اطلاعاتی واحد مربوط و طبقه بندی آنها با توجه به درخواست های رسیده
- طراحی و ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی
- نگهداری و به روز نگهداشتن اطلاعات، فایل های ورودی و جداول خروجی و تغییرات انجام شده مستندات و متون
- آشنایی با نرم افزارهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی
- آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد
- تهیه برنامه های لازم با رعایت قواعد برنامه نویسی
- انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز
- نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزار رایانه ها و دستگاههای جانبی
 
ولی شانقلی
عنوان پست: مسئول کارپردازی و تدارکات و خدمات
 شرح وظایف:
- اخذ برنامه کار از مسئولین مربوط
- درخواست و دریافت تنخواه از مسئولین ذیربط
- اقدام لازم برای استعلام بهاء از مراکز و بنگاههی مربوط
- گزارش استعلام بهاء بعمل آمده از مراکز خرید به مسئولین با ارایه نمونه کالا، اسناد و پیش فاکتورهای لازم
- اقدام برای تهیه و تدارکات کالا، اجناس، مواد و تجهیزات طبق برنامه و استانداردهای تعیین شده با نظر مسئولین ذیربط
- اقدام برای ترخیص کالا و اجناس از گمرک در صورت لزوم طبق برنامه و با نظر مسئولین
- تطبیق مندرجات اظهار نامه ها با مشخصات کالا، نمونه برداری از کالا در صورت لزوم برای ارسال به آزمایشگاه
- تنظیم صورت مجلس در صورت نواقص کالا در هنگام ترخیص
- تحویل کالا، اجناس و مواد تدارک دیده شده به انبار و دریافت رسید
- تهیه و تنظیم اسناد مالی مربوط و ثبت و ضبط موارد در دفاتر یا سیستم رایانه
- تشکیل پرونده و بایگانی اسناد و مدارک تدارکات
- واریز تنخواه گردان به حساب های مربوط پس از اتمام مبلغ و تسویه حساب
- برنامه ریزی و بررسی نیازهای تدارکاتی از نظر کمی و کیفی
- بررسی شناخت و حصول اطلاع از مراکز فروش معتبر کالا تجهیزات و مواد مورد نیاز
- آگاهی از قوانین و مقررات مالی ، بازرگانی و تدارکاتی دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید، فروش و تامین کالا، لوازم و ملزومات
- گردآوری اطلاعات از مراکز و بنگاههی فروش کالا و تجهیزات و کسب اطلاعات از مشخصات استاندارد های کیفی فرآورده ها و محصولات مورد نظر
- اخذ نیازهای حوزه های مختلف برای اجناس، کالاها، تجهیزات و مواد
- اقدام برای گشایش اعتبارات، ثبت سفارشات، امور گمرکی، ترخیص کالاها و تجهیزات در صورت لزوم
- نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات خریدهای داخلی از طریق مناقصه های عمومی
- همکاری و اقدام در تهیه و تنظیم اظهار نامه ها، دستورالعمل ها، مکاتبات

 

علی اکبر اسلامی
عنوان پست:مسئول امور پشتیبانی و انبار 
 

 

جلیل مقدم
عنوان پست:مسئول پیشخوان و میزخدمت