یکشنبه 24 تیر 1403
 
واحد حمایت از تولید وظایف متعددی در جهت امور مربوط به هنرمندان را برعهده دارد که در ادامه آدرس و شماره تماس کارشناسان مربوط به هر یک از امور درج می گردد.
آدرس : بلوار آزادي ،معاونت صنايع دستي  شماره تماس: 33033328
 
 صدور مجوزهای صنایع دستی

فرایند صدور و تمدید مجوزهای سه گانه

1. راهنمایی متقاضی جهت دریافت فرم ثبت نام جهت مجوزهای سه گانه
2. ارائه فرم، مدارک مورد نیاز و آدرس سامانه به متقاضی جهت ثبت نام در دفاتر پیشخوان یا کافی نت
3. بازدید از کارگاه جهت تایید رشته و محل فعالیت متقاضی
4. تایید رشته و محل فعالیت متقاضی در سامانه توسط کارشناس پیگیری
5. پرینت نهایی از مجوز
6. ارائه مجوزها به معاونت جهت امضا
7. ارسال مجوزها جهت امضای مدیر کل
8. اسکن نهایی و جای گذاری تصویر مجوز در سامانه وزارت
9. تماس با متقاضی جهت دریافت مجوز صدور و تمدید شده