ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1400

شورای فنی اداره کل : 

شرح وظائف : 
1- تهیه بررسی و تایید شرح خدمات پروژه های اجرایی و نیز بررسی و تصویب کلیه طرح های مطالعاتی انجام شده در اداره کل توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران
2- تشکیل کارگروه بررسی و تصویب پروژه ها و مطالعات
3- نظارت عالیه فنی بر پروژه ها
4- بررسی مشکلات فنی طرح های مطالعاتی و اجرایی و ارائه پیشنهادات
5- بررسی بخش فنی مناقصه و آلبوم نقشه ها
6- رسیدگی به موارد اختلاف و ادعاها، رفع مغایرت ها و ابهامات قراردادی طرح ها و نیز تشکیل هیئت های خاتمه و یا فسخ قرارداد
7- تشکیل کمسیون های تخصصی و کمیته ها و پنل های فنی از طریق بکارگیری مشاورین، ارزیابان و متخصصین حقیقی و حقوقی
8- بررسی و تصویب قیمتهای جدید، جدول تغییر مقادیر، تمدید مدت پیمان، تغییرات اساسی طرح ها
9- کنترل و تایید صورت وضعیت های قطعی(کارکرد و تایید)
10- انجام طرح های موردی
11- پیگیری و نظارت بر تصویب مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی طرح ها
12- سازماندهی و نظارت بر تصویب طرح های جدید و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط
13- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیت ها و اختیارات

 

 

اعضاء شورای فنی: 

 

نام نام خانوادگی

سمت

عکس

دکتر امیر ارجمند
رییس شورا
دکتر مهدی مجابی
عضو شورا
 
دکتر موسی انیران
عضو شورا
 
مهدی غلامی
دبیر شورا
اسمعیل نظری خوشکار
کارشناس معماری
محمد رضا محمدپور
کارشناس معماری
ابوالفضل عالی
دکترا باستان شناسی
علیرضا عباسی
کارشناس معماری
فاطمه قاسملو
کارشناس ارشد مرمت بنا
ندا کنعانی
کارشناس ارشد مرمت اشیاء