شنبه 05 فروردین 1402

بهاء بلیط موزه ها و اماکن تاریخی دارای ورودیه استان زنجان(به تومان) از تاریخ 1399/12/01

 

خارجی
ایرانی
محل موزه
تحت پوشش
نام موزه
ردیف
100 هزار
5 هزار
سلطانیه
میراث فرهنگی
گنبد وموزه سلطانیه
1
100 هزار
5 هزار
گرماب
میراث فرهنگی
غار کتله خور
2
50 هزار
4 هزار
زنجان
میراث فرهنگی
موزه باستان شناسی ومردان نمکی
3
50 هزار
4 هزار
زنجان
میراث فرهنگی
موزه رختشویخانه
4
50 هزار
4 هزار
زنجان
میراث فرهنگی
موزه صنایع دستی
5
50 هزار
4 هزار
ابهر
میراث فرهنگی
موزه باستان شناسی ابهر
6
50 هزار
4هزار
سلطانیه
میراث فرهنگی
مقبره چلبی اوغلی
7
50 هزار
4 هزار
سلطانیه
میراث فرهنگی
معبد داش کسن
8
رایگان
رایگان
زنجان
بنیاد شهید
موزه شهداء
9
1000
1000
زنجان
محیط زیست
موزه تاریخ طبیعی
10
50 هزار
4 هزار
زنجان
خصوصی
موزه گیاهان دارویی
11