چهارشنبه 05 آذر 1399

بهاء بلیط موزه ها و اماکن تاریخی دارای ورودیه استان زنجان(به ریال)

ردیف
نام موزه
تحت پوشش
محل موزه
بهاء بلیط ایرانی
بهاء بلیط خارجی
1
گنبدسلطانیه
میراث فرهنگی
سلطانیه
50/000
500/000
2
غار کتله خور
میراث فرهنگی
گرماب
50/000
500/000
3
موزه باستان شناسی سلطانیه
میراث فرهنگی
سلطانیه
40/000
300/000
4
موزه باستان شناسی ومردان نمکی
میراث فرهنگی
زنجان
40/000
300/000
5
موزه مردم شناسی رختشویخانه
میراث فرهنگی
زنجان
40/000
300/000
6
موزه صنایع دستی در عمارت دارایی
میراث فرهنگی
زنجان
30/000
200/000
7
موزه باستان شناسی ابهر
میراث فرهنگی
ابهر
30/000
200/000
8
آرامگاه چلبی اوغلی
میراث فرهنگی
سلطانیه
30/000
200/000
9
معبد داش کسن
میراث فرهنگی
روستای ویر سلطانیه
30/000
200/000
10
موزه آثار شهداء
بنیاد شهید
زنجان
رایگان
رایگان
11
موزه تاریخ طبیعی
محیط زیست
زنجان
10/000
10/000