شنبه 26 خرداد 1403
 
سطح‌بندی جاذبه‌های گردشگری استان زنجان
ردیف
نام جاذبه گردشگری
نوع جاذبه
سطح بندی
 تاریخی 
 طبیعی 
 مذهبی 
 فرهنگی 
سایر
بین‌المللی
ملی
 منطقه‌ای  
محلی
شهرستان زنجان
1
کاروانسرا سنگی
 
 
 
 
 
*
*
*
2
کاروانسرای دخان
 
 
 
 
 
 
 
*
3
حمام حاج داداش
 
 
 
 
 
*
*
*
4
حمام حاج ابراهیم
 
 
 
 
 
 
 
*
5
امامزاده سید ابراهیم
 
 
 
 
 
*
*
6
بازار زنجان
 
 
 
 
*
*
*
*
7
پل میر بها الدین
 
 
 
 
 
 
*
*
8
پل سردار
 
 
 
 
 
 
 
*
9
پل سید محمد
 
 
 
 
 
 
 
*
10
موزه مردان نمکی
 
 
 
 
*
*
*
*
11
رختشویخانه
 
 
 
 
*
*
*
*
12
مسجد خانم
 
 
 
 
 
*
*
13
عمارت دارایی
 
 
 
 
 
*
*
*
14
مسجد میرزایی
 
 
 
 
 
*
*
15
مسجد سید
 
 
 
 
 
*
*
16
مسجد چهلستون
 
 
 
 
 
 
*
17
حسینیه اعظم
 
 
 
 
*
*
*
*
18
بنای توفیقی(موزه شهدا)
 
 
 
 
 
 
*
*
19
خانه  توفیقی 2
 
 
 
 
 
 
 
*
20
موزه تاریخ طبیعی
 
 
 
 
 
*
*
*
21
کارخانه کبریت
 
 
 
 
 
 
*
*
22
کاروانسرای نیک پی
 
 
 
 
 
 
 
*
23
آبگرم وننق
 
 
 
 
 
 
 
*
24
غار گلجییک
 
 
 
 
 
 
 
*
25
معدن نمک چهرآباد
 
 
 
 
 
 
 
*
26
گاوازنگ
 
 
 
 
 
*
*
*
27
روستای ماری
 
 
 
 
 
 
 
*
28
سد تهم
 
 
 
 
 
 
*
*
29
پیست اسکی پاپایی
 
 
 
 
 
 
*
*
30
سد حسن ابدال
 
 
 
 
 
 
 
*
31
دشت سهرین
 
 
 
 
 
*
*
*
32
روستای شکورچی
 
 
 
 
 
 
 
*
33
روستای شیلاندر
 
 
 
 
 
 
*
*
34
مراسم عزاداری زینبیه
 
 
 
 
 
*
*
*
35
جشنواره آش ایرانی
 
 
 
 
*
*
*
*
شهرستان ابهر
36
امامزاده زیدالکبیر
 
 
 
 
 
 
*
37
امامزاده اسماعیل
 
 
 
 
 
 
*
38
مقبره و موزه پیراحمد زهرنوش
 
 
 
 
 
 
 
*
39
مسجد جامع قروه
 
 
 
 
 
*
*
40
امامزاده یعقوب
 
 
 
 
 
 
*
*
41
امامزاده یحیی
 
 
 
 
 
 
 
*
42
امامزاده عبدالخیر
 
 
 
 
 
 
 
*
43
روستای کوله خانه
 
 
 
 
 
 
 
*
44
روستای دره سجین
 
 
 
 
 
 
 
*
45
چشمه علی بولاغی
 
 
 
 
 
 
 
*
46
سد کینه ورس
 
 
 
 
 
 
 
*
شهرستان خرمدره
47
حمام یان یان
 
 
 
 
 
 
 
*
48
روستای سوکهریز
 
 
 
 
 
 
 
*
49
سد خلیفه لو
 
 
 
 
 
 
 
*
50
روستای الوند
 
 
 
 
 
 
 
*
51
غار بهمن
 
 
 
 
 
 
 
*
52
آبشار اینجلین
 
 
 
 
 
 
 
*
 شهرستان خدابنده
53
مسجد جامع خدابنده
 
 
 
 
 
 
*
54
امامزاده ابراهیم سجاس
 
 
 
 
 
 
*
55
غار کتله خور
 
 
 
 
*
*
*
*
56
مسجد جامع سجاس
 
 
 
 
 
*
*
57
بقعه قیدا نبی
 
 
 
 
*
*
*
58
زرین غار
 
 
 
 
 
 
 
*
59
بالخلی بولاغی
 
 
 
 
 
*
*
*
60
حسینیه کرسف
 
 
 
 
 
 
 
 
*
61
کوه پنجعلی قیدار
 
 
 
 
 
 
 
 
*
62
سهرورد
 
 
 
 
 
 
 
 
*
63
سد کرسف
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 شهرستان سلطانیه
64
گنبد سلطانیه
 
 
 
 
*
*
*
*
65
داش کسن
 
 
 
 
 
*
*
*
66
بقعه ملاحسن کاشی
 
 
 
 
 
*
*
*
67
چلپی اوغلی
 
 
 
 
 
*
*
*
68
شاهبلاغی
 
 
 
 
 
 
*
*
شهرستان ماهنشان
69
قلعه بهستان
 
 
 
 
 
*
*
70
دودکش جن
 
 
 
 
 
 
*
*
71
حسینیه ارزه خوران
 
 
 
 
 
 
*
72
چارطاقی کلیسا
 
 
 
 
 
 
 
*
73
دربند قاطرچی
 
 
 
 
 
 
 
*
74
روستای علم کندی
 
 
 
 
 
 
 
*
75
دریاچه خندقلو
 
 
 
 
 
 
 
*
76
منطقه حفاظت شده انگوران
 
 
 
 
 
 
 
*
77
کوه های رنگی
 
 
 
 
 
 
*
*
78
روستای خورجهان
 
 
 
 
 
 
 
*
79
روستای قزلو
 
 
 
 
 
 
 
*
80
قلعه قشلاق
 
 
 
 
 
 
 
*
81
قلعه گنج آباد
 
 
 
 
 
 
 
*
شهرستان طارم
82
گردی طارم به ماسولهمسیر طبیعت
 
 
 
 
 
*
*
*
83
چارطاقی الزین
 
 
 
 
 
 
 
*
84
چارطاقی پیرچم
 
 
 
 
 
 
 
*
85
چارطاقی تشویر
 
 
 
 
 
 
 
*
86
چارطاقی گیلانکشه
 
 
 
 
 
 
 
*
87
امامزاده جعفر آببر
 
 
 
 
 
 
*
88
امامزاده سیداحمد وزنه سر
 
 
 
 
 
 
*
89
یخچال ولیدر
 
 
 
 
 
 
 
*
90
غار خرمنه سر
 
 
 
 
 
 
 
*
91
مقبره پیر همدان
 
 
 
 
 
 
 
*
92
روستای گوهر
 
 
 
 
 
 
 
*
93
روستای ده بهار
 
 
 
 
 
 
 
*
94
روستای شیت
 
 
 
 
 
 
 
*
 شهرستان ایجرود
95
سد گلابر
 
 
 
 
 
 
*
*
96
روستای گلابر
 
 
 
 
 
 
 
*
97
روستای خویین
 
 
 
 
 
 
 
*
98
آبگرم آرکویین
 
 
 
 
 
 
 
*