یکشنبه 27 خرداد 1403
ردیف
شرح
دریافت فایل
1
 کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 95/07/24
2
 کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 95/07/27
3
 کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 95/08/25
4
 کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 96/02/09
5
 کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  استان زنجان مورخ 96/04/21
6
 کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 96/08/23
7  کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 97/03/24
8  کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 97/07/10
9  کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 97/09/27
10  کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 97/11/10
11  کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 97/12/05
12  کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان مورخ 97/12/14