شنبه 16 فروردین 1399

چنار زهترآباد طارم

روستای زهترآباد از روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم می باشد

روستای زهترآباد از روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم می باشد . درخت کهنسال چنار در داخل بافت روستای زهترآباد در کنار راه خاکی مزارع روستا قرار دارد و اطراف آن باغهای زیتون و نهر آب و در شرق مسجد روستا قرار گرفته است . قدمت درخت حداکثر 300 سال است این درخت در فهرست میراث طبیعی ثبت گردیده است .

تصاویر مرتبط