یکشنبه 04 اسفند 1398

کاریز و درخت چنار دستجرده

این کاریز از کوه های شرق و شمال شرق دستجرده منشاء گرفته و پس از طی سه کیلومتردر نزدیکی مسجد دستجرده دارای یک مظهر است

این کاریز از کوه های شرق و شمال شرق دستجرده منشاء گرفته و پس از طی سه کیلومتردر نزدیکی مسجد دستجرده دارای یک مظهر است.آب از این مظهر وارد کانال شده و در میان منازل و باغات پخش می گردد.مصالح کاریز قلوه سنگ های بزرگ رودخانه ای (به طول میانگینی 40 سانتی متر)همراه با ملات ساروج است.در قسمت های بیرونی مظهر مرمت های صورت پذیرفته که آثار ملات سیمان شاخصه ی آن است.کانال جلوی کاریز نیز با سیمان بازسازی گردیده است.با توجه به معماری و شنیده ها قدمت کاریز به حدود 500 سال قبل(اوایل دوره ی صفوی) برمی گردد.شیب حرکتی کاریز در نزدیکی دهانه خروجی ˚7-˚3 است.کاریز با توجه به شواهد بدست آمده مربوط به دوره میانی اسلام ( صفویه ) می باشد . دو درخت کهنسال چنار در خروجی کاریز در کنار مسجد قرار دارد که یکی سالم و دیگری بدلیل از بین رفتن داخل تنه درخت باعث آسیب شده است و نیاز به رسیدگی و آسیب زدایی می باشد .

تصاویر مرتبط