شنبه 16 فروردین 1399

کتیبه سنگی دره شاهرود طارم

این اثر به ابعاد طولی 1 متر و عرضی 0.3 متر یک سنگ نوشته است

این اثر به ابعاد طولی 1 متر و عرضی 0.3 متر یک سنگ نوشته است که عمق کنده کاری آن حدود یک سانتی متر است. سنگ نوشته با توجه به تاریخ درج شده مربوط به سال 1333  و متن آن چنین است: «اردلان باباپور 1333 یادگار». این سنگ نوشته بر انتهای پایینی صخرهای بزرگ کنده شده است و یک جوی آب از زیر آن می گذرد.

 قدمت کتیبه مربوط به دوره پهلوی می باشد .

تصاویر مرتبط