جمعه 16 خرداد 1399
شرایط پرداخت کمک عائله مندی در مورد پرسنل قرارداد کار معین به چه صورت است؟
به استناد ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی (حق اولاد) به کلیه بیمه شدگان تعلق می گیرد که اولاً سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را دارا بوده و ثانیاً سن فرزندان آنها از 18 سال کمتر بوده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسیون های پزشکی مربوط قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله مندی نیز معادل 3 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده و حداکثر بابت دو اولاد تعیین گردیده است.
 
پرداخت کمک عائله مندی در صورتی که فرزندی جایگزین فرزند دیگر شود به چه صورت می باشد؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)
به موجب ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی برای حداکثر دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود. بنابراین بدیهی است چنانچه فرزند بیمه شده ای به دلیل رسیدن به سن 18 سال حق اولاد تعلق نگیرد فرزند دیگر وی در صورت احراز شرایط قانونی می تواند جایگزین گردد.
 
استفاده از ساعت شیردهی برای مادران شیرده به چه شکل می باشد؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)
 
در کارگاه هایی که دارای کارگر زن می باشند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محاسبه می شود.
 
چه افرادی مشمول استفاده از حق مستمری بازنشستگی می باشند؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)
1. حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
2. سن مرد به شصت سال تمام رسیده باشد و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره: کسانی که سی سال تمام کار کرده باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره: زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به 20 سال برسد.
 
مأموریت چیست و به چه مواردی تعلق می گیرد؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله ایاب و ذهاب رفت و برگشت آنها را تأمین کند.
تبصره: مأموریت به موادی اطلاق می گردد که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
 
فرزندان  تا چه زمانی تحت تکفل محسوب می شوند؟(در مورد پرسنل قرارداد کار معین)
فرزندان پسر تا 22 سالگی و به شرط عدم اشتغال به کار می توانند از مزایای دفترچه درمانی برخوردار شوند.
فرزندان پسر بالای 22 سال، در صورتی که اشتغال به تحصیل  داشته باشند یا در اثر بیماری یا نقص عضو  بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان تحت تکفل پدر باشند.
فرزندان دختر تا پیش از ازدواج و به شرط اینکه شاغل نباشند.
 
پدر و مادر بیمه شده تأمین اجتماعی در چه صورت می توانند به تبع او (بیمه شده اصلی) از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بهره مند گردند؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)
پدر و مادر بیمه شده در صورتی که
1. تحت تکفل او باشند.
2. سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بیشتر یاشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی باشند.
3. در هر صورت مستمری بگیر نباشند.
 
مبنای حقوق بازنشستگی چیست؟
با توجه به قوانین و مقررات جاری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق و مزایای مستمر دو سال آخر خدمت می باشد.
 
آیا سنوات بخش خصوصی در بازنشستگی ملاک عمل می باشد؟
بلی، چنانچه کارکنان در بخش خصوصی سابقه کار داشته باشند و بابت آن حق بیمه دریافت نموده باشند در صورت دارا بودن 20 سال سابقه خدمت دولتی می توانند با ارائه درخواست نسبت به انتقال حق بیمه خود اقدام نمایند.
 
با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد، چند سال سابقه کاری برای بازنشستگی مورد نیاز است؟
حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول + 5 سال سنوات ارفاقی
 
در صورت بازنشستگی بر اساس قانون پیش از موعد، پاداش پایان خدمت چگونه محاسبه می شود؟
پاداش پایان خدمت بر اساس 30 سال سابقه خدمت قابل پرداخت می باشد.
 
آیا در محاسبه حق شاغل باید با هرماه سنوات خدمت این مبلغ تغییر یابد یا خیر؟
امتیاز حق شاغل در ابتدای هرسال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد.
 
قانون مدیریت خدمات کشوری
عوامل امتیاز آور درقانون مدیریت خدمات کشوری برای محاسبه حقوق بازنشستگی چیست؟
 
الف – گروه شغلی ( گروههای 20 گانه ای که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مستخدم در زمان اشتغال کسب کرده است.
ب - مشاغل سرپرستی
ج - اشتغال به خدمت اداری درمناطق جنگ زده
د – سنوات خدمت مازاد بر30 سال تا سقف 10 سال ( 5/2% بر مبنای امتیاز تخصیصی بند الف و مجموعا
25 % ) – کسانی هم که کمتر از 30 سال خدمت دارند به ازای هرسال 5/2 % از امتیاز تخصیصی بند الف تا سقف 15 سال کاسته خواهد شد. مشروط براینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان ازحداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
 
آیا سنوات خدمت ارفاقی کسانی که قبلاً طبق قوانین سابق از آن بهره مند بوده اند در تعیین حقوق بازنشستگی موثر واقع می شود ؟
بلی
 
منظور ازمشاغل مدیریتی چه مشاغلی است؟
مشاغلی که در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تحت این عنوان شناخته شدند و از مزایای آن در زمان اشتغال بهره مند بوده اند. بطورکلی این افراد در تبصره یک ماده 109 قانون به 5 دسته تقسیم شده اند :
الف – مشاغل سرپرستی و همتراز (5% )
ب - معاونین مدیرکل و همتراز آنان (10%)
ج- مدیران کل و همتراز آنان (15%)
د- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی (20%)
ه – مقامات (25%) – این افراد کسانی هستندکه در قانون نظام هماهنگ پرداخت عناوین آنان ذکر شده است.
 
درصدهای مشاغل مدیریتی چگونه محاسبه می شود ؟
درصدهای مزبور برای هریک از افراد که درطول دوران خدمت حداقل 2 سال دارای هر یک از مشاغل موردتصدی فوق الذکر باشند به نسبتی که در این مدت ( 2 سال ) مشاغل مدیریتی را داشته اند بطور جداگانه و براساس امتیاز گروه شغلی شان محاسبه خواهدشد. بدیهی است کسانی که کمتر از 2 سال تصدی مشاغل مورد اشاره را به عهده داشته اند از امتیاز مورد نظر بهره مند نخواهند شد.
 
آیا محاسبات بطور فرآیندی انجام خواهد گرفت ؟ یعنی اینکه اگر حقوقی بر اساس امتیاز عامل مشاغل مدیریتی بدست آمد فرآیند این محاسبه به عنوان مثال در محاسبه امتیاز دیگر مانند سنوات مازاد بر30 سال محاسبه خواهد شد؟
خیر، تمام محاسبات بصورت اقلام گوناگون به صورت جز به جز بوده و النهایه مجموع محاسبات مذکور حقوق بازنشستگی تلقی خواهدشد.
 
حداقل و حداکثر امتیازات در هر یک از گروههای مذکور چه میزان است ؟
مستند به ماده 109 قانون حداقل امتیاز درگروههای 1و 2 بطور مشترک ( 4000 ) و امتیاز حداکثر درگروه 20 ( 13000 ) می باشد .
 
فاصله طبقاتی امتیاز در هر گروه چه میزان است ؟
فاصله امتیاز طبقاتی از گروه 2 به بعد در هریک از گروهها 500 می باشد.
 
میزان ضریب اعلام شده در زمان اجرای قانون چه میزان است ؟
مطابق ماده 125 ضریب درزمان اجرای قانون 500 می باشد.
 
نحوه تاثیر امتیاز اشتغال به خدمات اداری در مناطق جنگزده چگونه است؟
قسمت دوم بند 2 ماده 68 قانون به ازاء هرسال خدمت درمناطق مذکور 125 امتیاز تعلق خواهد گرفت بطوریکه بابت یکسال بادرنظرگرفتن ضریب 500  درزمان اجرای قانون مبلغ 62500 ریال به مجموع حقوق افزوده می شود .
 
آیا افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از 30 سال بوده و یا افرادی که کمتر از 30 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی دارند (موضوع تبصره 2 ماده 109) و همچنین افرادی که اشتغال به خدمت اداری در مناطق جنگ زده ( موضوع بند 2 ماده 68 ) مدت روز و ماه هم به نسبت قابل محاسبه است ؟
بلی – مدت روز و ماه هم موثر است .
 
آیا بازنشستگان ایثارگر ( آزاده، جانباز و رزمنده ) از امتیاز خاصی برخوردار خواهند شد ؟
از آنجایی که این عزیزان در زمان اشتغال و دراجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت از بابت وضعیت ایثارگری مقطع تحصیلی بالاتر و گروههای تشویقی مورد نظر اعطاء شده است بالطبع همین گروههای مکتسبه، آنان را از امتیازات شغلی بالاتر که در جدول ماده 109 قانون پیش بینی شده قرار خواهد داد.
 
اطلاعات تأثیر گذار در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه دریافت می شود؟
اطلاعات مربوط به 2 سال سابقه مدیریتی و سوابق خدمت در مناطق جنگ زده کلیه بازنشستگان توسط دستگاههای اجرایی استخراج و از طریق سایت اینترنتی سازمان بازنشستگی جهت صدور احکام حقوقی به سازمان اعلام می گردد.
 
آیا امکان ارائه اطلاعات سوابق مدیریتی و سوابق خدمت در مناطق جنگ زده مستقیماً توسط فرد بازنشسته به سازمان بازنشستگی وجود دارد؟
خیر امکان دریافت فردی اطلاعات وجود ندارد زیرا اطلاعات باید به تأیید دستگاههای اجرایی رسیده و از طریق دستگاه متبوع فرد به سازمان بازنشستگی ارائه شود.
 
چنانچه اطلاعات مربوط به سوابق مدیریتی و سوابق خدمت در مناطق جنگ زده و پستهای سازمانی فردی ناقص یا اشتباه باشد چگونه باید اصلاح شود؟
اطلاعات صحیح بهمراه مدارک مربوطه باید به دستگاههای اجرایی ارائه و توسط دستگاه اجرایی به مدیریتهای استانی سازمان جهت صدور احکام ارائه شود.
 
آیا امکان دارد که حقوق بازنشستگان مشمول این قانون از حقوق بازنشستگی افراد مشابه که در طول سال 1386 بازنشسته شده اند ، بیشتر شود؟
بله ، اما با توجه به بند 11 تصویب نامه شماره 35095/ت 39916هـ مورخ 7/3/1387 هیات وزیران ، چنانچه حقوق بازنشستگی کسانیکه از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته شده اند از حقوق بازنشستگی افراد مشابه مشمول مواد 109 و 110 قانون خدمات کشوری کمتر شود ، در این صورت حقوق بازنشستگی آنان از ابتدای سال 1387 به همان میزان مشمولین مواد 109 و 110 افزایش داده خواهد شد.