شنبه 16 فروردین 1399
لیست فرآیندهای اداره کل
معاونت توسعه مدیریت
امور اداری
بودجه
دبیرخانه
حقوقی
مالی و کارپردازی
آموزش
خدمات و فرایندهای ارباب رجوع
فناوری اطلاعات
امور قراردادها
معاونت صنایع دستی
فرآیندها
معاونت گردشگری
فرآیندها
معاونت میراث فرهنگی
فرآیندها
معاونت سرمایه گذاری و طرحها
فرآیندها
نماینده مدیریت
فرآیندها
روابط عمومی
فرآیندها
یگان حفاظت
فرآیندها