شنبه 26 خرداد 1403
"هفته فرهنگي شهرستان زنجان"
5 لغايت 11 مرداد ماه 98
  • مکان برگزاری
          سطح شهرستان زنجان
  • زمان
5 لغايت 11 مرداد ماه 98
  • دوره برگزاری
اولين دوره
  • اهداف رويداد
معرفي ظرفيت هاي گردشگري شهرستان
معرفي صنايع دستي و محصولات محلي شهرستان
معرفي آداب و رسوم و آثار تاريخي شهرستان
ايجاد شور و نشاط اجتماعي
  • محتواي رويداد
اجراي برنامه هاي آئيني و محلي
اجراي بازي هاي بومي و محلي
برگزاري مسابقه
برپايي غرفه و نمايشگاه