شنبه 26 خرداد 1403
جشنواره يلداي ماندگار
 26 تا 30 آذر ماه 98
  • زمان برگزاری
26 تا 30 آذر ماه 98
  • مکان برگزاری
كارخانه كبريت زنجان
  • دوره برگزاری
پنجمين دوره