یکشنبه 15 تیر 1399

مسجد میرزایی قائمی

مسجد میرزائی معروف به مسجد چهار محرابه از قدیمی ترین بناهای مذهبی شهرستان زنجان است که در بازار پایین (محله چاقوسازها) قرار گرفته است.

 
بنای اصلی این مسجد که از نوع چهل ستونی است، به دوران پس از حمله تیمور گورکانی و قرن نهم هجری قمری تعلق دارد.
بنا به قولی وجود چهار محراب در شبستان اصلی تایید کننده حضور مذهب های چهارگانه (شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی) در قرن نهم بوده است.
این مسجد به شماره 1440 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

تصاویر مرتبط

نقشه

36.666995
48.477040