یکشنبه 15 تیر 1399

سرای حاج ابراهیم (کلاهدوزان )

این سرا دربازار بالا واقع شده دارای 36 حجره و مغازه میباشد که از نظر مالکیت وقفی است. به سرای حاج ابراهیم تیمچه ابراهیم نیز میگویند که در بازار زنجان سه تیمچه وجود دارد که مهمترین آنها تیمچه حاج ابراهیم است.کار بندی پوشش سقف آن بسیار شبیه کاربندی چارسوق بزرگ گنجعلی خان کرمان میباشد.

توصیف عمومی
سرای کلاه دوزان را در واقع آن راباید دالان کلاه دوزان نامید زیرا این محل هیچ یک از عناصر مربوط و.... کاروانسرا را ندارد اما برعکس محل بسیار مناسبی را برای تولید وارائه کلاه عرضه نموده است.بنابراین کاربرد کلمه دالان مناسبتراز اطلاق کلمه کاروانسرا به محل است. بهر تقدیراین دالان از اوایل راسته بزازها با یک درب جداکننده منشعب واین دالان به محوطه دایره این شکل زیبایی منتهی میشود.این سقف را گنبد بزرگ زیبایی پوشانیده ودریچه های 5 ضلعی نورزیر این گنبد خانه راتامین مینماید. رسمی بندی آجری-آجرکاری خفته بیدار45 درجه و90درجه وفراخ بودن قوس گنبد زیبایی این صحنه رابه شدت افزایش داده است.سمت راست این محوطه به طرف راسته صباغها جدا می گردد سقف هر دو قسمت (قسمت دالان شمالی و شرقی) تویزه وقوس تویزه ها چهاربخش انتخاب و اجرا شده است
 
در دالان دو حیاط یکی در دالان شمالی و دیگری در وسط دالان شرقی قرار دارد. اکثریت حرفه کسبه در آن فرش فروشی –عطاری و لوازم خانگی میباشد.
 
در زمان قدیم زیرزمینی دراین سرا بوده که در آن کلاه دوزی می کردند و حجرهای کنونی آن محل استراحت کاروانیان بوده است.
دالان (سرا) کلاه دوزان (سرای حاج ابراهیم) فاقد عناصر وابسته است
این دالان ازسمت داخلی ظاهری آراسته دارد چرا که این محل در سال 1382 از طریق اداره كل میراث فرهنگی استان مرمت و تمیز کاری شده است.

تصاویر مرتبط