پنجشنبه 08 خرداد 1399

مراد تپه

مراد تپه در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان سلطانیه قرار گرفته است و پیشینه آن به قرون ششم و هفتم هجری قمری مربوط می رسد. این تپه توسط سازمان ملی میراث فرهنگی و با شماره 1132 به ثبت تاریخی رسیده است.

تصاویر مرتبط