دوشنبه 16 تیر 1399

حمام سعادت ابهر

حمام سعادت شهرستان ابهر که به حمام صادقی نیز شهرت دارد به دلیل ویژگی های معماری حمام های سنتی در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید.

این حمام متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است و با مصالح سنتی به شیوه حمام‌های آن روزگار احداث شده و هنوز هم در حال فعالیت است.حمام سعادت که به حمام حاج نوروزعلی، سازنده حمام، در بین شهروندان شهرت دارد. به دلیل ویژگی های معماری حمام های سنتی درتاریخ سال 1395 به شماره 31592در فهرست میراث ملی کشور ثبت گردیده است.

تصاویر مرتبط