یکشنبه 04 اسفند 1398

دستکند معماری صخره ای روستای قروه

در دوطرف ابهر رود صخره های سنگی بوجود آمده از گذشته های دور مورد استفاده برای کاربری های مختلف بوده است.......

در دوطرف ابهر رود صخره های سنگی بوجود آمده از گذشته های دور مورد استفاده برای کاربری های مختلف بوده است. این معماری دستکند بسیار جالب می باشد. و قابل مقایسه و مطالعه با معماری صخره ای علمکندی است . هنوز آثار و بقایای منازلی که در دل کوه کنده شده با منظره بدیع خود نمایی

           می کنند.

تصاویر مرتبط