جمعه 16 خرداد 1399

تپه مزار دره سی خرمدره

بعد از دره رودخانه، تپه نسبتاً کم ارتفاعی وجود دارد که بر سطح آن آثار و بقایای استقراردیده می شود .....

بعد از دره رودخانه، تپه نسبتاً کم ارتفاعی وجود دارد که بر سطح آن آثار و بقایای استقراردیده می شود.

تپه از سمت شمال به دره ای کم عمق منتهی است که در وسط آن نهری جریان دارد. از سمت غرب به جاده خاکی، از شرق به دره رودخانه و از جنوب به زمینهای ناهموار زراعی محدود  می شود. بر سطح تپه که امروزه شخم خورده مقادیری لاشه سنگ و سفال دیده می شود. شیب تپه به زمینهای اطراف ملایم است.

این محوطه با توجه به نام آن یعنی دره قبرستان و گفته های اهالی می بایست قبرستانی قدیمی باشد.

نمونه های جمع آوری شده بسیار اندک و ساده هستند.

خمیره سفالها بیشتر قرمز و قهوه ای و یا طیفــهایی از این دو رنگ است. سفالها چرخساز و ماده چسباننده شان معدنی است. برخی از نمونه ها تزئین برجسته وکنده دارند.

تصاویر مرتبط