پنجشنبه 08 خرداد 1399

مجموعه گنج آباد ماهنشان

مجموعه گنج آباد که در بخش انگوران و روستای گنج آباد واقع شده است ........

مجموعه گنج آباد که در بخش انگوران و روستای گنج آباد واقع شده است متعلق به شخصی بنام گنجعلی بیک ارباب روستای گنج آباد بوده و شامل قلعه گنج آباد و مدرسه روستا و خانه اربابی  میباشد . و این مجموعه جزو آثار در حال ثبت شهرستان بوده که نیاز به مرمت و توجه ویژه دارد و در معرض تخریب می باشد.

تصاویر مرتبط