پنجشنبه 08 خرداد 1399

بنای مناره کومز ماهنشان

این بنا در بخش انگوران،دهستان انگوران .....

این بنا در بخش انگوران،دهستان انگوران و روستای کوسج سفلی قرار دارد و قدمت آن  به دوره اسلامی متاخر برمی گردد و جزو فهرست آثار ثبتی شهرستان می باشد.

تصاویر مرتبط