دوشنبه 16 تیر 1399

مسجد جامع قیدار نبی (ع) خدابنده

این مسجد تاریخی مربوط به دوره قاجاریه در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار وبه دستور جهانشاه خان امیرافشار ساخته شده است ......

این مسجد تاریخی مربوط به دوره قاجاریه در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار وبه دستور جهانشاه خان امیرافشار ساخته شده است که  امروزه محل اجتماع و برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه می باشد.مساحت مسجد حدود 450 متر مربع و به سبک شبستانی ساخته شده است.ستونهای گردو قطور سنگی بار طاقهای آجری را بردوش می کشند.برای جلوگیر یاز رانش طاقها در هنگام زلزله و همچنین مقاومت بیشتر آنها تمامی پا طاقها به وسیله تیرهای چوبی به همدیگر متصل شده اند.نمای بیرونی مسجد آجری است ومسجد دارای سر در ورودی و  دو مناره به سبک دوره قاجار است.

تصاویر مرتبط