دوشنبه 16 تیر 1399

حمام تاریخی زرین رود خدابنده

حمام تاریخی زرین رود یکی از حمامهای زیبای تاریخی در شهر زرین رود می باشدکه .........

حمام تاریخی زرین رود یکی از حمامها زیبای تاریخی در شهر زرین رود می باشدکه در دوره قاجار ساخته شده است.این حمام دارای بخشهای مختلف مانند :راهروی ورودی، رختکن،سربینه،گرمخانه و ...می باشد که در کنار یکدیگر با ملات آجر،سنگ،آهک و ...ساخته شده است.سقف آن گنبدی با طاقهای جناقی ساخته شده و پایه طاقها بر ستونهای سنگی 8 ضلعی با سر ستونهای مربعی شکل استوار است.این حمام یک طبقه پایین تر از کوچه مجاور ساخته شده که در زمستان به خوبی گرمای داخل را حفظ می کرده است.

تصاویر مرتبط