شنبه 26 خرداد 1403

بنای امامزادگان برون ده زنجان

ساختمان این بنا دربخش مرکزی دهستان قره پشتلوی بالا درروستای برون ده ........

ساختمان این بنا دربخش مرکزی دهستان قره پشتلوی بالا درروستای برون ده ( بیرون ده ) دراوایل دوره قاجاراحداث شده است . ونوع اسکلت بندی بنا آجری میباشد .دارای ضریح چوبی در داخل بنا ومحل دفن امامزادگان محمد – زینب  وعلی میباشد.

تصاویر مرتبط