دوشنبه 16 تیر 1399

حمام حسینیه زنجان

حمام حسینیه از معدود حمامهای سنتی باقی مانده در شهر زنجان است که به شماره 2379 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ..........

حمام حسینیه از معدود حمامهای سنتی باقی مانده در شهر زنجان است که به شماره 2379 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا که جزء بناهای دوره قاجار محسوب می شود به گواهی تاریخ کتیبه آن (1292 ه.ق) حداقل قدمتی برابر با 136 سال دارد. هر چند که احالی قدمت آن را بیش از آن و به پیش از ساخت مسجد (1261 ه.ق) نسبت می دهند. گرچه حمام از آثار مطرح دوران خود نبوده است یا حداقل شواهدی دال بر این موضوع بدست نیامد، ولی شواهد برجای مانده از کالبد موجود بنا نشان از ارزشهای معماری و کالبدی آن دارد. در چنین وضعیتی مرمت و احیای بنا در چندین فصل توسط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان انجام گرفته است.

تصاویر مرتبط