جمعه 16 خرداد 1399

صدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی زنگانی

صدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی زنگانی در سال 691 هجری قمری زمام امور وزارت را در دوره حکومت گیخاتو که بعد از ارغون خان مغول به ایلخانی رسید بدست آورد.

خواجه صدر الدین احمد خالدی زنگانی مردی گشاده دست و علم پرور و ادیب بود و آن ایلخان وی را به صدر جهان ملقب گردانید و اختیارات کامل به وی اعطا کرد امرا وشاهزادگان انتصاب صدر جهان را به خوشی پذیرفته و خواجه صاحب اختیار مطلق و شخص اول مملکت ایلخانی گردید بعد از مرگ گیخاتو حکومت به بایرو رسید و او را از مقامش عزل کرد و به امور جزیی تری بر حسب فرمان مشغول شد با روی کار آمدن غازان خان به سلطنت صاحبدیوانی را به صدر الدین زنگانی داد در سال 696 هجری قمری کار خواجه بالا گرفت و ایلخانان او را مورد مرحمت قرار داده و حکم طلایی یا سرخ (آل تغما) به او ارزانی داشت اما در سال 699 هجری قمری دشمنان در دربار فرصت سخن چینی یافته اند و شمه ای از تصرف خواجه را به عرض شاه رساندند و آن را از نظر انداختند سرانجام در ماه رجب همان سال دستور داد او را از وسط دو نیم کردند و همه اولاد وی را پس از مرگش معدوم کردند یکی از اقدامات مهم خواجه در زمان صدارتش رواج چاو یا پول کاغذی (اسکناس) برای اولین بار در حکومت ایلخانی بود. غازان خان و الجایتو (سلطان محمد خدابنده) بعدها به خدمات ارزنده صدر جهان پی بردند و به پاس احترام وی به برادر زاده اش مقام قاضی القضاتی و قضاوت شهر قزوین را دادند.
 
 
 برگرفته از کتاب: شرح زندگانی دانشمندان روات رجال لشگری و کشوری استان زنجان
 نویسنده :کریم نیرومند

تصاویر مرتبط