یکشنبه 15 تیر 1399

گاهشماری

در اغلب نقاط استان زنجان تقویم سالیانه ویژه‌ای وجود نداشته است، ولی ماه‌های شمسی به نام ماه‌های دولت شناخته می‌شده‌اند.

با این حال، در نقاط روستایی طول سال بر اساس تقویم زراعی سنجیده می‌شود. نام فصل‌های سال با معادل فارسی آن: یاز (بهار) یای (تابستان) پاییز (پاییز) قیش(زمستان)

تصاویر مرتبط