یکشنبه 04 اسفند 1398

دریاچه پری ماه نشان

این دریاچه در میان یک دشت وسیع گسترده شده است.

لطافت امواج و حس شاعر شدن، این قصه همه هستی است. صنع پروردگار همه شعر است و شاهکار. مانده تا کسی از سر خرد به بازخوانی و سپاس آن نشیند.

تصاویر مرتبط