شنبه 26 خرداد 1403

ایجاد و تکمیل زیر ساختهای گردشگری داش کسن

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: کوچک
  • مهلت خرید اسناد: 10روز
  • تاریخ بازگشایی: 1396/12/05
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت