یکشنبه 27 خرداد 1403

پروژه ساماندهی و بازسازی کارگاه های صنایع دستی

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • تاریخ بازگشایی: 1396/12/05
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت