پنجشنبه 23 مرداد 1399

پروژه بازسازی و مرمت جاده باستانی خرمدره

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 6 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/02/22
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت